Rejestracja i logowanie

Radni zajmą się budżetem na rok 2006

Wydarzenia 29-12-2005 Autor: Konto usunięte
0

Dzisiaj o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UM Kutno rozpocznie się kolejna Sesja Rady Miasta Kutno. Najważniejszym punktem programu będzie uchwalenie budżetu miasta na zbliżający się rok.

Pełny program sesji:

XXXVIII SESJA RADY MIASTA KUTNO
29 grudnia 2005 r. – porządek po zmianach:


1.Otwarcie sesji.
2.Uchwalenie budżetu Miasta Kutno na 2006 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta,
b) odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie,
c) koreferat w sprawie projektu budżetu przedstawiony przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miasta,
e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie nad uchwałą budżetową.
3.Przyjęcie Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku.
4.Informacja na temat organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kutno.
5.Informacja na temat stanu wykorzystania przez Miasto Kutno unijnych funduszy pomocowych oraz zaawansowania działań zmierzających do ich absorpcji w przyszłości.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno,
b)wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie w postaci własności nieruchomości,
c)zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2003-2005, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kutnie.
d)przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Kutno na 2006 rok oraz sposobu jego realizacji,
e)przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kutno na 2006 rok,
7.Sprawozdania z działalności w 2005 roku – Rady Miasta Kutno i stałych Komisji Rady Miasta Kutno.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
9.Interpelacje i zapytania.
10.Sprawy różne.

Komentarze
komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także