Rejestracja i logowanie

ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE NASZYM CELEM

Wydarzenia 20-11-2006 Autor: Konto usunięte
0

„ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE NASZYM CELEM – PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODZIEŻY Z OBSZARÓW WIEJSKICH”

realizowany w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Powiat Kutnowski kończy realizacje projektu „Średnie wykształcenie naszym celem – program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich”. Projekt skierowany był do młodzieży spełniającej łącznie następujące kryteria:

  • uczącej się w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych bądź dotowanych przez Powiat Kutnowski, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • pochodzącej z obszarów wiejskich i małych miasteczek,
  • pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. o miesięcznym dochodzie za 2004 rok nie przekraczającym kwoty 350 zł netto na członka rodziny.

Celem projektu było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej poprzez wypłatę stypendiów, które mogły być przeznaczone na wydatki związane z kształceniem. W projekcie wzięło udział 347 uczniów, którym wypłacono stypendia w łącznej kwocie 378 722,93 zł, jako refundację poniesionych kosztów związanych z kształceniem się na poziomie szkoły pondgimnazjalnej.

Projekt „Średnie wykształcenie naszym celem – program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich” współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także