Rejestracja i logowanie

Aquapark- praca!

Wydarzenia 05-02-2018 Autor: Pawel
0
Aquapark- praca!

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I SZATNI W OBIEKCIE MOSiR

Miejsce pracy: Aquapark Kutno, ul. Kościuszki 54
Praca   na zajmowanym  stanowisku  będzie  wykonywana  w  systemie  trzyzmianowym, 
przez siedem dni  tygodnia w przeciętnie pięciodniowym tygodniu.
Wymagania:
-obywatelstwo polskie,
-minimum wykształcenie podstawowe
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
-dobra organizacja pracy,
-obowiązkowość, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
-kreatywność, samodzielność i uczciwość,
-odporność na stres, asertywność.

Zadania:
Zakres  obowiązków:  sprzątanie  pomieszczeń  biurowych,  toalet,  uzupełnianie  środków 
higienicznych, bieżące utrzymanie czystości na terenie całego Aquaparku (squash, bowling, 
sale fitness,
schody wejściowe, podjazdy, wycieraczki wejściowe), sprzątanie hali basenowej, 
saunarium, przebieralni, holi, ciągów komunikacyjnych, widowni, poręczy i innych stalowych 
elementów, przyjmowanie i wydawanie ubrań i obuwia do szatni.

Wymagane dokumenty:

życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie posiadanych świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku zatrudnienia),
kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o:
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
korzystaniu z pełni praw publicznych 
niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  życiorys  z  przebiegiem  nauki  i  pracy  zawodowej 
powinien  być  opatrzony  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych 
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu 
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.z 2016r.,poz. 922 z późn. zm.)”
Wymagane  dokumenty  można  przesłać  pocztą  na  adres: 
Miejskiego  Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Kutnie, ul. Kościuszki 26 lub złożyć osobiście w sekretariacie MOSiR Kutno, ul. Kościuszki 26
(pokój nr 101) w kopercie z dopiskiem „Nabór–Pracownik  utrzymania czystości i szatni w obiekcie MOSiR” w terminie do dnia 26lutego 2018 roku (do  godziny 12.00). 
Nie przyjmujemy dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową.

Spośród złożonych dokumentów, komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę  kandydatów  spełniających  wymogi  formalne  oraz  zaprosi  ich  na  rozmowy kwalifikacyjne, o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie

http://www.mosir.kutno.pl/2018/02/16/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-6/

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także