Rejestracja i logowanie

Nowe przepisy dla rolników i ich pomocników. Sprawdź, co się zmieni

Wydarzenia 15-05-2018 Autor: ez Foto: pixabay
2
Nowe przepisy dla rolników i ich pomocników. Sprawdź, co się zmieni

18 maja w życie wchodzą nowe przepisy. Zmieni się ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858). Rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Pomocnikiem rolnika zgodnie z prawem jest osoba pełnoletnia świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy. Zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczenia w KRUS-ie oraz opłacanie składek gwarantuje pomocnikowi:

  •     prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło
  •     do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
  •     dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS i wysokość składek na te ubezpieczenia to:

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
  • obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem,
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz  na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa. Jest także zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS. Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

komentarze (2)
Dodaj komentarz

Już widzę te kolejki ubezpieczających przed siedzibą KRUS.

Co za hej to wymyslil

dodaj komentarz
Czytaj także