Rejestracja i logowanie

Pierwszy wywiad po wyborach. "To zaufanie jest wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem"

Wydarzenia 08-11-2018 Autor: toza
19
Pierwszy wywiad po wyborach.

Emocje po wyborach prezydenckich w Kutnie już opadły. Zbigniew Burzyński z dużą przewagą wygrał w pierwszej turze i będzie rządził naszym miastem przez kolejną kadencję. Jakie są jego zdaniem najważniejsze zmiany w Kutnie za jego rządów? Jakie postulaty ze swojego programu wyborczego zamierza zrealizować w pierwszej kolejności? Jak prezydent ocenia powyborczy krajobraz w radzie miasta i powiatu? Ze Zbigniewem Burzyńskim rozmawia Tomasz Zagórowski.

Na wstępie chciałbym pogratulować Panu ponownego wyboru. Jak Pan myśli, z czego wynika tak duże poparcie społeczne dla Pana i tak duża przewaga nad pozostałymi kandydatami?

Dziękuję za słowa uznania. Ja również bardzo się cieszę z tak wysokiego poparcia mieszkańców. Wybory to zawsze konfrontacja naszych działań z oczekiwaniami mieszkańców. Otrzymałem od nich mandat zaufania na kolejne 5 lat, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem do kontynuacji rozpoczętych działań.

Uważam, że wielkie znaczenie miała nasza dotychczasowa praca i dorobek minionych 4 kadencji. Do naszych osiągnięć w zakresie rozwoju gospodarczego możemy zaliczyć utworzenie nowej dzielnicy przemysłowej, a zwłaszcza Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podjąłem duże ryzyko decydując się na wyposażenie we wszystkie media gruntów miejskich. Ale opłacało się. Bezpośrednim skutkiem tych działań było pozyskanie kilkudziesięciu nowych inwestorów, w znacznej mierze z kapitałem zagranicznym. Obecnie zakłady działające na terenie dzielnicy przemysłowej Sklęczki zatrudniają ponad 9 tys. osób. Nakłady inwestycyjne w samej tylko Podstrefie Kutno wyniosły dotychczas ok. 2,8 mld zł. Jednym z efektów rozwoju przemysłu jest osiągnięcie najniższego wskaźnika bezrobocia w mieście od lat 90-tych, który obecnie kształtuje się na poziomie ok. 6%, a przypomnę, że wynosił ponad 25%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od firm (CIT) zwiększyły się odpowiednio z 1,5 mln zł w 2003 roku do około 5 mln zł w tym roku. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w tym okresie wzrosły z 12,6 mln zł do planowanych 42 mln zł w roku bieżącym. Budżet Kutna w 2018 roku przekroczył rekordową kwotę 250 mln zł.

W trakcie dotychczasowych kadencji szczególny nacisk kładłem również na podnoszenie jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska. W ramach rozbudowy infrastruktury technicznej miasta, wybudowano dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co spowodowało, że miasto jest w 100 procentach zwodociągowane i skanalizowane. By sprostać rozwojowi gospodarczemu miasta zmodernizowano Grupową Oczyszczalnię Miasta oraz Stację Uzdatniania Wody. W tym czasie zmodernizowano lub wybudowano ponad 120 ulic na ogólną liczbę 304 wszystkich ulic w mieście. Wybudowaliśmy ponad 600 nowych mieszkań zarówno komunalnych, jak i w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, których koszt przekroczył 53 mln zł. Udało się również przejąć głównie od PKP i zaadaptować prawie 120 lokali zwiększając tym samym mieszkaniowy zasób miasta.

Ostatnia dekada wiąże się z dynamicznym rozwojem sportu i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Kutnowski samorząd znajduje się w czołówce gmin miejskich pod względem środków finansowych przekazywanych na sport. Warto tu zaznaczyć, że w ramach rozbudowy bazy sportowej zrealizowaliśmy modernizację i przebudowę stadionu miejskiego. Największym przedsięwzięciem, zrealizowanym w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, była budowa aquaparku. Wśród licznych tego typu inwestycji należy wymienić: budowę hal sportowych przy szkołach podstawowych nr 4, nr 6 i nr 7. W wyniku prac modernizacyjnych Szkoła Podstawowa nr 9 zyskała halę widowiskowo-sportową z widownią na 1 100 osób. Poza tym przeprowadziliśmy gruntowną modernizację hali sportowej przy SP Nr 2 oraz wybudowaliśmy osiem boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią.

Znaczne środki skierowaliśmy na modernizację placówek oświatowych. Wykonane zostały termomodernizacje i remonty wszystkich miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. We wszystkich szkołach utworzono pracownie komputerowe i wyposażono je w nowoczesne pomoce naukowe. Wprowadzono szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektów unijnych i grantów edukacyjnych. Działania te nie pozostały niezauważone - Miasto Kutno uzyskało 4-krotnie tytuł „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienia – „Primus” i „Mecenas wiedzy”.

Od momentu wstąpienia Polski do UE czyniliśmy aktywne starania o pozyskanie środków na wsparcie  rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Łącznie udało nam się pozyskać ok. 115 mln zł na inwestycje publiczne. Wspólnie z powiatem udało się wyremontować wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Łęczyckiej.  Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowaliśmy Kutnowski Dom Kultury, Dom Dochodowy Straży Ogniowej, gdzie powstało Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Dworek Modrzewiowy, a także wybudowaliśmy m.in. aquapark i zachodnią obwodnicę miasta łączącą ul. Toruńską z ul. Mickiewicza. Dawną świetność odzyskał Park Wiosny Ludów. We wrześniu br. rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Seniora przy ul. Wyszyńskiego. Do połowy listopada br. zostaną oddane do użytku kolejne inwestycje z dofinansowaniem unijnym: żłobek miejski przy ul. Troczewskiego oraz odrestaurowana willa dra A. Troczewskiego (siedziba USC).  

Obecnie z etapu projektowania do wykonawstwa przechodzą ważne  projekty unijne jak np. rewitalizacja Placu Wolności oraz Rynku Zduńskiego,  odbudowa Pałacu Saskiego w Kutnie, modernizacja infrastruktury transportowej wraz z zakupem 6 autobusów elektrycznych czy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Ochnią, w tym budowa rozarium o pow. ponad 1 ha. Nie bez znaczenia jest bogata oferta instytucji kultury tj. Kutnowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego czy Biblioteki Miejskiej.   

Myślę, że to są te sukcesy, które przełożyły się na duże poparcie mieszkańców w tegorocznych wyborach.

Warto zauważyć, że Miasto Kutno w ostatnich latach większość inwestycji realizowało przy znacznym udziale środków unijnych oraz własnych. Brakowało natomiast zainteresowania i wsparcia rządowego w bieżącym rozwiązywaniu problemów miasta, m.in. dotyczących utworzenia dwukierunkowego przejazdu pod wiaduktem przy ul. Józefów, czy też dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej. Mam nadzieję, że nasze potrzeby spotkają się ze zrozumieniem i uzyskają niezbędne wsparcie zarówno ze środków rządowych, jak i unijnych.     

Rozmawialiśmy już o tym, że ta kampania wyborcza różniła się od poprzednich m.in. tym, że spora jej część przeniosła się do internetu. Lecz ta kampania stanęła też pod znakiem przeróżnych wydarzeń - spór między Tomaszem Rzymkowskim i całym środowiskiem Kukiz'15 a Januszem Pawlakiem zakończony pozwami w trybie wyborczym, konferencja prasowa Rafała Małyszka, która w głównej mierze skupiała się na atakach na Pana, konferencja prasowa Ewy Rzymkowskiej w ostatnim dniu kampanii z udziałem jednej z mieszkanek Kutna, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wydźwięk tej konferencji był taki, że Kutno pod rządami Pana Burzyńskiego zapomina o najbardziej potrzebujących, a MOPS nie radzi sobie z pomocą. Jak oceni Pan tę kampanię patrząc przez pryzmat tych wydarzeń?

Nie chciałbym komentować tegorocznej kampanii wyborczej. Polityka ma różne oblicza i wiemy, że nieraz kieruje się bezwzględnymi metodami nakierowanymi na osiągnięcie zamierzonego celu.

W kwestii sytuacji życiowej jednej z mieszkanek miasta, która była głównym tematem konferencji prasowej, nie mogę Państwu przekazać informacji dotyczących ewentualnego zakresu i wielkości udzielanego wsparcia. Obowiązujące przepisy prawa m.in. dotyczące RODO, a także ustawy o pomocy społecznej zobowiązują zarówno pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i innych służb do zachowania tajemnicy zawodowej i ochrony danych dotyczących osób korzystających z pomocy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana wyrazi zgodę na udostępnienie takich informacji. W tym konkretnym przypadku nie wyrażono zgody na przedstawienie Państwu pełnej informacji w tym zakresie.

Natomiast z całą stanowczością mogę stwierdzić, że Samorząd Miasta Kutna zapewnia wsparcie mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wspomaga osoby i ich rodziny w chorobie, niepełnosprawności i ratuje w sytuacjach kryzysowych, których nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Działania te w imieniu samorządu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Pomoc ma charakter wsparcia finansowego poprzez różnego rodzaju zasiłki (zakup leków, opału), rzeczowego poprzez zapewnienie posiłku, przekazywanie żywności czy odzieży oraz poprzez możliwość skorzystania z mieszkań chronionych położonych przy ul. Wyszyńskiego 11 .

Każda osoba zgłaszająca się do Ośrodka otrzymuje ofertę wsparcia adekwatną do jej sytuacji oraz możliwości prawnych. Musi jednak wykazać gotowość i współdziałać w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Tak więc zawsze potrzebna jest wola obu stron, a wtedy problemy mogą być rozwiązane.

12 radnych z KWW Zbigniewa Burzyńskiego, 8 z PiS, 1 z KO. Jak skomentowałby Pan wybory do Rady Miasta?

Z punktu widzenia Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego jest to korzystne rozwiązanie, gdyż daje nam możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Mimo to, liczymy na współpracę z radnymi wszystkich ugrupowań. Nasze hasło wyborcze "Razem zmieniamy Kutno" jest takim zaproszeniem.

Na jakie punkty z Pańskiego programu wyborczego położy Pan największy nacisk, co będzie Pan chciał zrealizować w możliwe najszybszym czasie?

Chciałbym doprowadzić do końca oczekiwane przez mieszkańców duże inwestycje, na które miasto w perspektywie unijnej 2014-2018 pozyskało rekordowe, bo 73-milionowe dofinansowanie unijne. Mam na myśli odbudowę Pałacu Saskiego, modernizację Placu Wolności i Rynku Zduńskiego, Zieloną Oś Miasta, czy w następnych latach rozbudowę biblioteki miejskiej.

Naszym priorytetem będzie przygotowanie i doprowadzenie do budowy przeprawy łączącej ul. Grunwaldzką z DK nr 92, która zmniejszy problemy komunikacyjne pomiędzy dzielnicą przemysłową Sklęczki, a centrum miasta. Dla usprawnienia komunikacji ważna będzie także budowa kolejnych rond: przy Szkole Podstawowej nr 6, na skrzyżowaniu ul. Troczewskiego i Rychtelskiego oraz na Osiedlu Łąkoszyn.

Oprócz tych strategicznych inwestycji chcemy kontynuować działania w zakresie poprawy czystości powietrza w mieście. W listopadzie br. planujemy ogłoszenie przetargu na zakup 6 autobusów elektrycznych. Nadal będziemy realizować miejski program dopłat do wymiany pieców węglowych na ekologiczne.

Kolejne istotne zadanie to przygotowanie terenów do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne z przeznaczeniem dla młodych rodzin na preferencyjnych warunkach, a także budowa nowych mieszkań. Zamierzamy również sukcesywnie wdrażać program polityki społecznej dotyczący najmłodszych, jak i seniorów.

Czy któreś z inicjatyw Pańskich konkurentów o prezydenturę zawartych w ich programach wyborczych są Pana zdaniem warte uwagi i mogą zostać zrealizowane? Jeśli tak, to jakie? Jeśli żadne, to dlaczego?

Wszyscy kandydaci na prezydenta mieli podobne propozycje dotyczące sfery społecznej. Na początku nowej kadencji postulaty te zostaną poddane analizie, przede wszystkim pod kątem finansowym i będą ewentualnie brane pod uwagę do realizacji.

Chciałbym zapytać także o radę powiatu, z którą magistrat ma niewiele wspólnego, ale powyborczy krajobraz jest tutaj szeroko komentowany, ponieważ PiS zgarnął aż 11 mandatów i będzie mógł samodzielnie rządzić. Czy fakt, że PiS posiada pełnię władzy w Powiecie znacząco wpłynie na współpracę na linii starostwo-magistrat? Jak Pańskim zdaniem taki rozkład mandatów wpłynie na funkcjonowanie Powiatu? Czy, mówiąc kolokwialnie, „mogą dać sobie radę”? Może pokusiłby się Pan o jakąś prognozę na najbliższą kadencję w radzie powiatu?

Łączy nas wiele tematów i zagadnień, szczególnie w dziedzinie drogownictwa, opieki społecznej, wielu różnych postępowań administracyjnych czy szpitala samorządowego, które można rozwiązać wyłącznie poprzez ścisłą współpracę. Ze strony Miasta deklaruję wolę współpracy w zakresie realizacji zadań istotnych z punktu widzenia zarówno Miasta, jak i Powiatu.

komentarze (19)
Dodaj komentarz

uzbrojenie terenu pod strefe zostalo wykonane przed zarzad kierowany przez K. Debskiego. podobnie jak hala przy SP7. ot i cala prawda

Kutno jest brudne, brzydkie i beznadziejne, a wy nadal prawie 70% glosow wybraliscie zasiedzialego prezydenta i jego klike. Wieksza czesc centrum to przegnita i zdewastowana ruina - tylko kilka ulic zacheca do spacerow, reszte trawi kryzys i bieda. Powszechne dziadostwo i prowizorka. Blisko centrum niedawno byly nawet miejsca gdzie ludzie hodowali po roznych szopach... kury. Drazni mnie tez pijanstwo, specyficzna mentalnosc oraz "ciezkie" slownictwo i cwaniactwo powiazane z chamstwem. Pamietam moje pierwsze kontakty z Kutnem na poczatku lat 90-tych jeszcze jako dziecko - bylem przerazony. Dopiero po kilku latach sie przyzwyczailem - poczatkowo nienawidzilem Kutna i bylem wsciekly, ze moj ojciec zostal oddelegowany do pracy w tym miescie. Nie potrafilem zaakceptowac zawistnych spojrzen, obserwowania i wiazanek slow zaczynajacych sie na "k" wypowiadanych glosno nawet przez kobiety w miejscach publicznych. Na szczescie od razu po liceum wyprowadzilem sie z tego beznadziejnego miejsca.

Skoro się wyprowadziłeś to nie wracaj i nie komentuj.Mnie się podoba.

Poniekąd zgadzam się z pana opinią,chcę jednak zwrócić uwagę na to ,że nie wszyscy w tym mieście tacy są,przykro czytac taką opinię,niestety.

A co z rzeką Ochnią z jej oczyszczeniem i udrożnieniem,nie wystarczy chyba tylko obcinanie trawy przy brzegach raz na 5 lat?

Ale jak miasto jest w 100% skanalizowane????A całe Azory to gdzie są skanalizowane???Przecież tam wszyscy szamba mają a nie kanalizacje miejską!!!

Brudna kampania przysłużyła się p. Burzyńskiemu i PiS. Kukizowcy nic nie zyskali, a sporo stracili - nie mają ani jednego mandatu. Panu Prezydentowi ułatwiło wygraną w I a nie w II turze, której wynik nie byłby tak oczywisty... Ale zawsze można zaklinać rzeczywistość... W pewnych wyborach na prezydenta kraju utrącono dobrego człowieka, a w II turze ludzie poszli głosować nie "za" , ale przeciw tajemniczemu człowiekowi z czarną teczką...

Gratulacje Panie Prezydencie. Życzę powodzenia.

Podziękowania Panie Prezydencie za wszystkie działania rozwijające Kutno, ale bardzo ważna jest również ekologia, właściwie rozumiana. Dlatego priorytem powinien być rozwój zielonych miejsc w mieście oraz podatek od psów, których w niektórych rodzinach jest więcej niż ludzi i ich liczba gwałtownie wzrosła od kiedy zniesiono ten podatek (a są to zwierzęta często uciążliwe dla innych ( za każdego członka rodziny się płaci, za psa nie )

Panie Burzyński może dla nas wszystkich warto współpracować nie z Jońskim tylko z Rzymkowskim i Woźniakiem.Praca nad wspólnym projektem może tylko pozytywnie zaowocować.

Współpracować można tylko z tym, kto to potrafi. Niektórzy przekonani o własnej doskonałości są niezdolni do współpracy, wyłącznie krytykują i atakują.

Oczywiście masz na myśli opozycję?

Z tym Woźniakiem chyba żartujesz

Woźniak jest już politycznie skończony,podobnie Rzymkowski.Powoli wychodzą na nich ciekawe rzeczy.Następną kadencje spędzą po sądach lub w pośredniaku.

Bardzo chętnie poczytamy o tych ciekawych wychodzących rzeczach.jeżeli coś wiesz to napisz. A jeżeli nie wiesz to przestań piepszyć głupoty.

Po pierwsze pisz poprawnie językiem polskim,naszej kochanej ludowej ojczyzny.Po drugie nie stać Cię na konfrontację z nami,nawet słowną.Rozumiesz ,po 89tym my rozdajemy karty.To chyba już wiesz wszystko.

Panie Prezydencie jeżeli nic pan nie zrobi w najbliższej kadencji z poprawą przepustowości na strefę (skrzyżowanie przy McDonaldzie, skrzyżowanie przy Biedronce na ul. Łąkoszyńskiej i najważniejsze załatwienie przejazdu na strefę z ul. Grunwaldzkiej) to nie ma pan co liczyć na dalsze głosy poparcia. Niech to do Pana dotrze w końcu. Ludzi pracujących na strefie szlak już trafia.

Teraz to on ma gdzieś wasze głosy poparcia, bo i tak nie będzie kandydował na kolejną kadencję. PIS mu jeszcze przedłużył o rok posadkę, a za 5 lat to będzie się grzał na emeryturze na Bahamach, bo ma za co. I tyle go będziecie widzieli. A wy dalej będziecie zapieprzać na strefie jak głupki. Ale jak chcieliście, wybraliście, to tak macie.

Po Krzepichu to małpa nawet będzie lepsza dla powiatu.

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także