Rejestracja i logowanie

Przetarg

Wydarzenia 27-07-2018 Autor: Martyna
0

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg
w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy:

Oś. Łąkoszyn bl. III/41 63,90 m2 – parter 3p+k

lokal po gruntownym remoncie - wartość rynkowa lok. 206.000,00 zł

Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Grunwald-Łąkoszyn” ul. Grunwaldzka 10,
tel. (24) 355-26-37.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678, a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.

Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z a r z ą d

 

Kutno, dnia 24.07.2018 roku.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych oferentów będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;

 2. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pionierkutno.pl, lub pod numerem telefonu: 602 745 827);

 3. dane osobowe oferentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wybranym oferentem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO;

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier oraz notariusz.

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym postępowaniem i wyczerpania możliwych postępowań kontrolnych wobec Spółdzielni w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych;

 4. przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,

 • niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Panu/Pani praw do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  1. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich niepodania Oferent nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu przetargowym.

  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

  3. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także