Rejestracja i logowanie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie - ogłoszenie

Wydarzenia 04-11-2019 Autor: Pawel
0

Rada Nadzorcza

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie

ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno

zaprasza

do składania ofert, których przedmiotem będzie

przeprowadzenie badania

sprawozdania finansowego za rok 2019

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. Nr 395) w terminie do 31 marca 2020 roku.

 

Oferta powinna zawierać:

  • informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informację o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłego rewidenta z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego
    z podaniem numeru i daty wpisu.
  • łączną cenę netto w PLN za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, uwzględniającą wszystkie koszty,
  • wykaz badanych podmiotów z ostatnich 3 lat,
  • referencje.

 

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno lub złożyć osobiście
w sekretariacie Spółki (II piętro, pokój nr 204) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 w terminie do 15 listopada 2019 r. do godz. 15:30.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty bez podania przyczyny i nie udziela odpowiedzi na oferty, których nie wybrano.

 

Bliższych informacji udziela Główny Księgowy Spółki - Pani Agnieszka Makuła

(tel. 24/355-58-11, e-mail: agnieszka.makula@tbskutno.pl ).

 

 

.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także