Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 17-08-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:

Sowińskiego 17/16    43,90 m2 –  III piętro      2p+k  wartość rynkowa lok.         111.000,00 zł
Sowińskiego 17/61    34,10 m2 –  III piętro       2p+k  wartość rynkowa lok.           86.000,00 zł
Łąkoszyn III/41    63,90 m2   - parter          3p+k  wartość rynkowa lok.         157.000,00 zł

Obejrzenie lokali umożliwi:
Administracja Osiedla „Śródmieście” ul. Długosza 19, tel. (24) 355-26-22 oraz Administracja Osiedla „Grunwald – Łąkoszyn” ul Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37.

Lokale przewidziane są do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.
W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.
Przetarg odbędzie się w dniu  4 września   2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na każdy lokal mieszkalny na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.
Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Uwaga.
1. Członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni mają pierwszeństwo w nabyciu lokalu. Członek oczekujący winien złożyć oświadczenie, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłosić gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności na wymieniony lokal.
2. Lokal przy ul. Łąkoszyn III/41  przekształcony został z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. W celu dostosowania lokalu do celów mieszkalnych należy wykonać poniższe prace:  
a. istniejące drzwi wejściowe 74x200 wymienić na zewnętrzne o wymiarach  min 90x200,
b. za drzwiami wejściowymi do lokalu wykonać przedsionek lub zamontować kurtynę powietrzną,
c. schody zewnętrzne przy balkonie rozebrać. Brakującą część barierki balkonowej uzupełnić z zachowaniem wysokości i prześwitu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady,
d. należy wykonać łazienkę.
                       
Zarząd
Kutno, dnia 17.08 .2017 roku.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także