Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 12-09-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg  w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy:

Łąkoszyn III/41 63,90 m2   - parter 3p+k  wartość rynkowa lok. 141.000,00 zł
Uwaga: Lokal przekształcony został z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.
              W celu dostosowania lokalu do celów mieszkalnych należy wykonać poniższe prace:  
a. istniejące drzwi wejściowe 74x200 wymienić na zewnętrzne o wymiarach  min 90x200,
b. za drzwiami wejściowymi do lokalu wykonać przedsionek lub zamontować kurtynę    
      powietrzną,
c. schody zewnętrzne przy balkonie rozebrać. Brakującą część barierki balkonowej
      uzupełnić z zachowaniem wysokości i prześwitu pomiędzy elementami wypełnienia
      balustrady,
d. należy wykonać łazienkę.

Obejrzenie lokalu umożliwi:
Administracja      Osiedla „Grunwald – Łąkoszyn” ul Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37.

Lokal przewidziany jest do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.
W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.
Przetarg odbędzie się w dniu  27 września   2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto Spółdzielni: 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678, a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg w określonym terminie nie wniesie zadeklarowanej kwoty.
Koszt operatu szacunkowego ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty przetargu wnieść na konto Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (24) 355-26-17 lub (24) 355-26-38.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość ograniczenia, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.             
Z a r z ą d
Kutno, dnia 12.09.2017 roku.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także