Rejestracja i logowanie

Możliwość ustanowienia przez świadka pełnomocnika w postępowaniu karnym

Lifestyle 08-01-2020 Autor: Edyta
0
Możliwość ustanowienia przez świadka pełnomocnika w postępowaniu karnym

Nie budzi wątpliwości, że w toku postępowania karnego osoba podejrzana (oskarżona) może ustanowić obrońcę. Również strona tego postępowania jaką jest pokrzywdzony czy też w toku postępowania sądowego oskarżyciel posiłkowy może ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy w toku tego postępowania.


 

Uprawnienie to stanowi jedno z podstawowych gwarancji procesowych przysługujących stronom tego postępowania. Nie można bowiem wymagać od stron tego postępowania (a więc zazwyczaj podmiotów nieprofesjonalnych), aby stanowiły one równorzędne – pod względem wiedzy czy doświadczenia – podmioty dla innych podmiotów profesjonalnych działających w postępowaniu (np. prokuratora). Jak wygląda natomiast sytuacja świadka, który jest przesłuchiwany w toku tego postępowania, który stroną postępowania niewątpliwie nie jest?


 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego pełnomocnika może ustanowić również osoba, której status strony nie przysługuje, pod warunkiem, że wymagają tego interesy tej osoby w danym postępowaniu. Taką osobą (niebędącą stroną) może być więc także świadek. Ciężko natomiast jednoznacznie określić czym jest wskazany wyżej interes osoby, która domaga się przesłuchania jej w obecności pełnomocnika. Bez wątpienia sytuacja taka zachodzi, na przykład, gdy przesłuchanie może ewentualnie dotyczyć kwestii w zakresie których dany świadek jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. W takim przypadku rola pełnomocnika może sprowadzić się do oceny jakie w tej sytuacji świadek może podjąć czynności (dotyczące między innymi odmowy złożenia zeznań).


 

Z kolei już w toku postępowania sądowego można wskazać na sytuację, w której pokrzywdzony, który nie działa w charakterze oskarżyciela posiłkowego (a występujący w roli świadka) uczestniczy w czynnościach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze przez oskarżonego (art. 387 kodeksu postępowania karnego). Skorzystanie z tej instytucji przez oskarżonego uzależnione jest bowiem od braku sprzeciwu pokrzywdzonego. Pełnomocnikiem osoby niebędącej stroną w postępowaniu karnym może być natomiast adwokat rumia lub radca prawny, a więc podmiot zajmujący się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych.


 

Dopuszczenie do udziału tak ustanowionego przez świadka pełnomocnika nie następuje w żadnej „szczególnej” formie procesowej. Po prostu ustanowiony pełnomocnik bierze udział w danej czynności procesowej. Z kolei w przypadku stwierdzenia, że obrona interesów osoby niebędącej stroną nie wymaga udziału pełnomocnika, odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu tak ustanowionego przez świadka pełnomocnika następuje w formie postanowienia lub zarządzenia (w zależności od etapu postępowania).


 

W postępowaniu sądowym uprawnienie to przysługuje sądowi. W postępowaniu przygotowawczym – prokuratorowi. Choć sytuacje, w których następuje odmowa dopuszczenia pełnomocnika świadka do udziały w danych czynnościach nie są częste, to jednak inaczej wygląda możliwość zaskarżenia decyzji odmownej sądu, a inaczej decyzji prokuratora. Postanowienie Sądu w tym przedmiocie jest bowiem „ostateczne” – to jest nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy. Natomiast na zarządzenie prokuratora, który odmówił pełnomocnikowi dopuszczenia do udziału w postępowaniu przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także