Rejestracja i logowanie

Umiesz pływać i mówisz po polsku? Praca marzeń czeka

Lifestyle 03-04-2018 Autor: jej Foto: archiwum
2
Umiesz pływać i mówisz po polsku? Praca marzeń czeka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Aquaparku Kutno i Basenie Miejskim przy ul. Narutowicza.

 1. Wymagania niezbędne:
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • minimum wykształcenie średnie,
 • uprawnienia zgodne z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych art. 2 punkt 5. (rozumie się przez to osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu,
 • obowiązkowo znajomość języka polskiego,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność.

3. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (po zakwalifikowaniu kandydata do zatrudnienia w MOSiR wymagane będzie przedłożenie aktualnego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty należy przysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ul. Kościuszki 26, 33-300 Kutno lub składać osobiście w sekretariacie Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ratownik wodny pływalni" w terminie do 24 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.

Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej MOSiR Kutno - www.mosir.kutno.pl.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.00.2008 r. O pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także