Reklama

Ogłoszenia RSM Pionier

Opublikowano:
Autor:

Ogłoszenia RSM Pionier - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont schodów zewnętrznych przy pawilonie usługowym przy ul.: Jana Pawła II 3 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2017r. Szczegółowy zakres prac określają projekty budowlane oraz przedmiary robót, które możnauzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21 ).

Termin realizacji robót sukcesywnie do 30 czerwca 2017 roku.

Oferta winny zawierać:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1:
wartość robót netto + podatek VAT za wykonanie prac (materiały i urządzenia zapewnia wykonawca)
okres gwarancji – minimum 60 m-cy,
termin wykonania prac od –do.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, bądź aktualny wyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
4. Aktualne (dotyczące okresu nie wcześniejszego niż 3 miesiące wstecz) zaświadczenie z ZUS lub KRUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu składek (oryginały bądź kserokopie potwierdzone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).
5. Kserokopię wpłaty wadium.
6. Referencje dotyczące wykonywania w/w prac (min. 3 szt.) z okresu ostatnich trzech lat.
7. Oświadczenie – Załącznik nr 2.

Żądane dokumenty powinny być przedstawione na piśmie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.700,00- zł na rachunek bankowy nr Bank Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.
Oferentowi nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za okres związania ofertą. Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.
Oferty w zaklejonych, opisanych kopertach („Remont schodów – Przetarg”) należy składać w Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w biurze podawczym pok. nr 18 w Kutnie, w terminie do dnia 5 grudnia 2016r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2016r. o godz. 11.15
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub ograniczenia w dowolnym zakresie.

______________________________________

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia na klatkach schodowych dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2017 roku.

Termin realizacji do dnia 15 grudnia 2017 r.

Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, tel. 24 355 26 19 lub 24 355 26 21 .
Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: PKO S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 1.12.2016 roku do godz. 12.00.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

______________________________________


Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Sowińskiego 17, Staszica 18, Staszica 20, Staszica 22 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2017 roku.

Termin realizacji do dnia 31 października 2017 r.

Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, tel. 24 355 26 19 lub 24 355 26 21 .
Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: PKO S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 1.12.2016 roku do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE