Reklama

Reklama

Spokojna sesja w mieście - co ustalono?

Opublikowano: 14 listopada 2017 14:24
Autor:

Spokojna sesja w mieście - co ustalono? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Dzisiejsza sesja Rady Miasta Kutno poświęcona była podsumowaniom zakończonych okresów, a także przygotowaniom do przyszłego roku.

Reklama

Na początku przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto.

I tak dowiadujemy się, że w mieście funkcjonują dwa żłobki, z czego jeden jest publiczny, korzysta z niego 24 dzieci. Realizuje on funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne w stosunku do dzieci do lat 3. Koszty funkcjonowania żłobka pokrywane są z budżetu miasta Kutna.

W roku szkolnym 2016/17 do przedszkoli miejskich uczęszczało 1036 dzieci. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły czterolatki i pięciolatki (56% ogółu dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli). Z prawa do wychowania przedszkolnego korzystało 769 dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli, pozostałych 267 dzieci realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 2259 uczniów, czyli o 218 uczniów mniej, niż w minionym roku szkolnym. natomiast do trzech kutnowskich gimnazjów w roku szkolnym 2016/17 uczęszczało łącznie 1010 uczniów, czyli o 29 więcej, niż w roku szkolnym 2015/16.

Ubiegły rok szkolny był również rokiem przygotowań do wdrożenia nowego systemu oświatowego. Przygotowanie szkół do tego zadania zostało poprzedzone diagnozą potrzeb, w tym kalkulacją kosztów, która w 2017 roku stanowi kwotę około 1.400.000,00 zł. Do końca lipca br. na dostosowanie szkół do zmodyfikowanej sieci Miasto Kutno wydało ponad 900 tys. zł., z czego zaledwie 104 tys. stanowiły środki finansowe (na zakup mebli i wyposażenia pracowni) otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej. We wszystkich szkołach, także w czasie wakacji prowadzone były prace remontowe i inwestycyjne, których celem jest ich adaptacja. Do końca sierpnia br. zostały wykonane, jedynie przyjęte na ten rok budżetowy, założenia związane z reformą. Dostosowanie szkół do założeń reformy będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Podczas sesji uchwalono również program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariatem.

- Program finansowany będzie z budżetu miasta Kutno na rok 2018. Miasto Kutno na realizację Programu w roku budżetowym 2018 przeznacza środki finansowe w wysokości nie mniej niż 850 000 zł - czytamy w projekcie uchwały.

Uchwalono też Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na przyszły rok.

Określono wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 0,86 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni) 4,51 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni) 0,30 zł,
d) niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023,1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmujacym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego (od 1 m2 powierzchni) 2,98 zł;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 0,73 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 22,15 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 10,59 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 4,61zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 7,48 zł;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

A także stawek od środków transportowych na rok 2018:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 398,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 802,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.088,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr
1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.032,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr
2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 444,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 942,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.008,00 zł

Poinformowano o wysokości stawku podatku rolnego i leśnego na obszarze miasta:

- Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych w 2018 roku wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, tj. 131,23 zł. Natomiast podatek rolny dla pozostałych gruntów od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, tj. 262,45 zł - czytamy w informacji.

Stawka podatku leśnego natomiast od 1 ha lasu w 2018 roku wynosi 43,35 zł. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosić będzie 21,68 zł.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)