Reklama

XVII Sesja Rady Miasta Kutno

Opublikowano:
Autor:

XVII Sesja Rady Miasta Kutno - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Sesja będzie miała miejsce 17 listopada (wtorek) o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno. Na początku ogłoszone zostaną informacje na temat realizacji inwestycji za III kwartały 2015 roku oraz przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji rzeczowo – finansowej inwestycji za III kwartały 2015 roku. Drugim punktem będą dane o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Kutno, w tym o wynikach sprawdzianów po klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.

Następnie rozpatrzone zostaną uwagi nieuwzględnione przez Prezydent Miasta Kutno do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ulicy Staffa i Łąkoszyńskiej.

Uchwały jakie zostaną podejmowane będą dotyczyć:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Grunwaldzką i torami PKP;
 • przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna”;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Jagiellońskiej i ulicy Mickiewicza;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, ul. Metalową, ul. Wschodnią i rzeką Ochnią;
 • zmiany uchwały Nr IX/103/11 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych;
 • opłat targowych;
 • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kutno na lata 2015-2023”;
 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
 • uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Jagiellońskiej;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy zbiegu ul. Kościuszki i Staszica;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Stalowej;
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Waldemara Różańskiego prowadzącego działalność gospodarczą – Auto Nauka Jazdy Waldemar Różański;
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Obrońców Pokoju stanowiącej własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Pana Eugeniusza Włodarczyka;
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicy Matejki;
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowych dzierżawców – Pani Henryki Wiśniewskiej i Pani Barbary Zybury; -2-
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu niezabudowanego stanowiącego własność Miasta Kutno, położonego w Kutnie przy zbiegu ulic Generała Stanisława Maczka i Marii Skłodowskiej-Curie na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
 • wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Enginova Sp. z o.o.
 • wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury wraz ze sprzedażą znajdujących się na gruncie naniesień;
 • wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zabudowanej nieruchomości, położonej w Kutnie przy ul. Narutowicza 2 (Pałac Saski); ś)zmiany Uchwały Nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno;
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym;
 • przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kutno oraz warunki i sposób ich przyznawania;
 • uchwalenia Programu współpracy na rok 2016 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • zmiany uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok;
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok;
 • określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok;
 • zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej;
 • zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Kutno.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE