Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier. Lokal do wynajęcia

Wydarzenia 06-12-2019 Autor: Patryk Ślęzak
0

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 11.00.

Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy  położony  w Kutnie przy ulicy: Jana Pawła II 3 o pow. użytkowej 83,9 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości  1700,00 zł ( słownie: tysiąc siedemset złotych).

Lokal dostępny od 16 grudnia 2019 roku.

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 12 grudnia 2019 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.
Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Kutno, dnia 03.12.2019r.  Z a r z ą d

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. administratorem danych wykonawcy będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie,  z siedzibą przy  ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;
1. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pionierkutno.pl, lub pod numerem telefonu: 602 745 827);
2. dane osobowe wykonawcy są przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej wykonania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO; oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit c) RODO .
3.  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier oraz notariusz.
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania umowy oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tym związanych.  przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,
7. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do zawarcia umowy i w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
9. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także