Rejestracja i logowanie

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Lifestyle 02-01-2019 Autor: Artykuł sponsorowany
0
Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?
Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie dla osób, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne. Natomiast nie jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania. Przepisy ustawy regulującej upadłość konsumencka wskazują szereg przesłanek, jakie musi spełnić dłużnik, aby mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji.
 1. Niewypłacalność

  Kiedy możemy mówić o niewypłacalności? Jest to sytuacja, w której bieżące dochody nie wystarczają na codzienne wydatki i pokrycie rat kredytów.

  Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

  Należy jednak pamiętać o tym, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 2. Status konsumenta

  Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na dzień składania wniosku.

  Co w przypadku prowadzenia firmy? Przed złożeniem wniosku należy zakończyć działalność gospodarczą i spełnić szereg innych przesłanek.

 3. Brak przesłanek negatywnych

  Prawo upadłościowe wskazuje kilka przesłanek negatywnych - przypadków, w których sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

  • jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku m.in. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika - chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań - chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne - chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 4. Złożenie stosownego wniosku

  Dłużnik, spełniający warunki powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy dołączyć do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych. Jest to jednak dopiero pierwszy etap postępowania. Właściwe fazy następują już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

  W trakcie postępowania nieoceniona okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Należy mieć na względzie, że postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowane, a nieprzemyślane działanie może doprowadzić do zamknięcia drogi umożliwiającej ponowne złożenie wniosku na okres 10 lat. Z pewnością jest to wysoka cena, szczególnie jeśli upadłość konsumencka stanowi jedyną szansę na oddłużenie i rozpoczęcie życia bez długów. W tym miejscu warto dodać, że dłużnicy nie powinni obawiać się utraty dotychczas zgromadzonego majątku - należy mieć na względzie, że w trakcie postępowania egzekucyjnego komornik również dokona zajęcia, a uzyskane środki mogą nie wystarczyć na całkowite oddłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia dłużników, trzeba jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu m.in. są to zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także