Reklama

Konkurs Recman

Opublikowano:
Autor:

Konkurs Recman - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Lifestyle

Z okazji 5 lecia salonu Recman w Kutnie Plac Piłsudskiego 7

ogłaszamy konkurs z nagrodami !

Odpowiedz na pytanie najpóźniej do 21 maja 2018 do godz 12:00:

Wymień ponadczasowy element garderoby męskiej i uzasadnij swój wybór

Trzy najlepsze odpowiedzi nagrodzimy jedną z trzech nagród:

I miejsce: perfumy Black by Recman

II miejsce: perfumy Recman Challenger

III miejsce: elegancki krawat

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] w dniach 17.05.2018 – 21.05.2018 godz. 12:00, w tytule wiadomości prosimy koniecznie wpisać

„KONKURS RECMAN”

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu !

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO RECMAN ORGANIZOWANEGO NA PORTALU KCI

(Kutnowskie Centrum Informacyjne), http://www.kutno.net.pl

obowiązuje od 17.05.2018 do 21.05.2018 2018 godz:12:00

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym z okazji urodzin salonu Recman w Kutnie, Plac Piłsudskiego 7 we współpracy z portalem KCi (Kutnowskie Centrum Informacyjne („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Recman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 112E, 16-400 Suwałki, właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem www.recman.pl.
 3. Konkurs trwa od 17.05 do 21.05 2018 roku do godziny 12:00.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.)
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Współorganizatora.
 6. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 7. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolny.

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r.).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Współorganizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora i Współorganizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
 4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.
Zasady i przebieg konkursu

 1. Po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik będzie mógł wziąć udział w Konkursie.
 2. Konkurs organizowany jest na portalu KCi (Kutnowskie Centrum Informacyjne), dostępnym pod adresem: www.kutno.net.pl.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi zrealizować zadanie konkursowe, to znaczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: Wymień ponadczasowy element garderoby męskiej i uzasadnij swój wybór.
 4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 5. Przyjętą formą odpowiedzi na zadanie konkursowe jest odpowiedź pisemna wysłana na adres e-mail: [email protected]
 6. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury składające się z przedstawiciela portalu i przedstawiciela firmy Recman Sp. z o.o.
 7. Jury przy dokonaniu wyboru będzie brało pod uwagę oryginalność i kreatywność odpowiedzi.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie do stworzenia pracy konkursowej treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów. Prace wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
 9. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
 1. osoby, która bierze udział w konkursie korzystając z pomocy osób trzecich;
 2. osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora i Współorganizatora lub godzącej w ich wizerunek.
 1. Organizator i Współorganizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w dowolnym momencie trwania Konkursu.

Zastrzeżenia

 1. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są 2 zestawy perfum Recman oraz 1 zestaw zawierający krawat Recman.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
 3. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody na inną.
 4. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrody w salonie Recman, przy ul. Plac Piłsudskiego 7 w Kutnie do dnia 22.05.2018

Wyłonienie zwycięzców

 1. Zostaną przyznane 3 zestawy nagród dla 3 osób, które w najbardziej kreatywny sposób zrealizują zadanie konkursowe.
 2. Decyzja Organizatora i Współorganizatora w zakresie wyboru osób nagrodzonych jest ostateczna i wiążąca.
 3. Lista zwycięzców (imię i nazwisko) w serwisie KCI pojawi się najpóźniej do dnia 22.05.2018 2018 roku do godziny 12:00.
 4. Zwycięzca otrzyma informację o wygranej drogą mailową. O zwycięstwie poinformuje go przedstawiciel portalu KCi, na którym konkurs był organizowany.
 5. Jeśli po upływie 14 dni Zwycięzca nie skontaktuje się z salonem w celu odebrania nagrody, będzie to równoznaczne z rezygnacją z nagrody i oznacza przepadek prawa do nagrody na rzecz Organizatora.
 6. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie podane przez Zwycięzcę danych kontaktowych, jeśli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.
 7. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 8. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody.
 9. W zakresie przyznanych nagród Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności: za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator i Współorganizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w dowolnym momencie trwania Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2018 roku.

W dniu 22.05.2018 ze względu na przypadające 5 urodziny salonu Recman w Kutnie można skorzystać z rabatu -20% na cały nieprzeceniony asortyment !

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE