Reklama

Konkurs fotograficzny

Opublikowano: wt, 21 lip 2020 14:35
Autor:

Konkurs fotograficzny - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Region Starosta Kutnowski ogłasza konkurs fotograficzny pt. "LATO W MOIM OGRÓDKU

Uczestnikami mogą być mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem uczestników Konkursu Fotograficznego „Wiosna w Moim Ogródku”.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 sierpnia 2020 roku
(włącznie), natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do 15 WRZEŚNIA 2020 roku.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem dalej zwanym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

REGULAMIN

1.Cel Konkursu
Celem konkursu pn. „LATO W MOIM OGRÓDKU” jest:
1.1. Upowszechnianie i propagowanie fotografii jako jednej z form wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej
1.2. Prezentacja twórczości mieszkańców Powiatu Kutnowskiego w dziedzinie fotografii i sztuki ogrodowej
1.3. zachęcenie do przedstawienia piękna i walorów krajobrazu Powiatu Kutnowskiego,
1.4. promocja Powiatu Kutnowskiego
1.5. rozbudzenie zainteresowań związanych z nowatorskimi pomysłami dekoracyjnymi i architektonicznymi jako formą sztuki i kultury,

2. Uczestnicy
2.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zwani w dalszej części Uczestnikami, z wyłączeniem uczestników Konkursu Fotograficznego „Wiosna W Moim Ogródku”.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
3.1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno/) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu
3.2. wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska, nazwy miejscowości i użycie zdjęć ogródka w materiałach promocyjnych oraz przekazanie ich na rzecz organizatora Konkursu,
3.3. do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do 5 fotografii ogrodu przedstawiających najatrakcyjniejsze jego części lub elementy: różnorodność świata roślin, działania ekologiczne i zastosowane elementy małej architektury (np. oczka wodne, fontanny itp.) jak również elementy tradycyjne wsi oraz nawiązujące do przeszłości,
3.4 fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.
3.5. dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć, nie można jednak dokonywać fotomontażu,
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin,
3.7. w Konkursie wezmą udział osoby, które prześlą zgłoszenia w terminie wskazanym
w Regulaminie do Organizatora, tj. najpóźniej 20 sierpnia 2020 roku (włącznie).
Zgłoszenia należy przesłać poprzez wiadomość mailową na adres [email protected] w tytule maila wpisując Konkurs „LATO W MOIM OGRÓDKU”,
3.8. poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,

4. Sposób realizacji konkursu:
4.1. Oceny ogródków dokona i werdykt sformułuje Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego w składzie:
Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,
Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego,
Elżbieta Milczarska - Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,
Anna Ignasiak-Fakhreddin i Tomasz Dębowski - pracownicy Referatu Promocji i Informacji,
Magdalena Marciniak - pracownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4.3. Zadaniem komisji konkursowej jest:
- kwalifikacja i ocena zgłoszonych fotografii do udziału w konkursie,
- przyznanie nagród
4.4. W szczególności Komisja będzie zwracać uwagę na:
- jakość techniczną i poziom estetyczny fotografii
- tematykę konkursu związaną z ogrodem i jego specyficznymi elementami wymienionymi w pkt. 3.3.
- wartość artystyczną

4.5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
4.6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 7 września 2020 roku.
4.7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub telefonicznie w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.
4.8. Wręczenie nagród odbędzie się do 15 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

5. Nagrody:
5.1. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce, a dla pozostałych uczestników gadżety promujące Powiat Kutnowski.

6. Postanowienia dodatkowe
6.1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.
6.2. Organizator nie zwraca dostarczonych materiałów zdjęciowych.
6.3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
6.4. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie i zdjęcia udziela licencji niewyłącznej
i nieodpłatnej na ich wykorzystywanie w ramach: publikacji prasowych związanych
z Konkursem, wystaw pokonkursowych, innych działań promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych zdjęć w kampaniach promocyjnych i/lub materiałach promocyjnych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zdjęć.
6.6. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
6.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami
i materiałami z przebiegu Konkursu.
6.8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
7.2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
7.3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
7.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu
w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904
z póź. zmianami).

8. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować:
Referat Promocji i Informacji, Starostwo Powiatowe w Kutnie,
ul. Kościuszki 16, tel.: 24/ 355 47 41; e-mail: [email protected]

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE