Reklama

Reklama

Wyścig o Puchar Prezydenta Miasta Kutno i Prezesa MOSiR w Kutnie

Opublikowano: śr, 20 paź 2021 17:14
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Sport 24 października o godz. 14:30 w Aquaparku Kutno odbędą się zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Kutno i Prezesa MOSiR w Kutnie.

Reklama

1. Cel zawodów:

- doskonalenie umiejętności pływackich

- propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu

- skierowanie zainteresowania dzieci na sport i kulturę fizyczną

- integracja środowiska szkolnego

- profilaktyka zdrowotna

- zapobieganie uzależnieniom

2. Miejsce zawodów:

- Kutno - Aquapark Kutno

3. Termin zawodów:

24 PAŹDZIERNIKA2021r. o (niedziela)

− rozgrzewka – godz. 14:15 – 14:30

− rozpoczęcie zawodów – godz. 14:30

4. Organizatorzy zawodów:

- Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” w Kutnie

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie

- Prezydent Miasta Kutno

5. Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział mieszkańcy Kutna, bez względu na wiek.

6. Przepisy techniczne:

• zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decyduje oprzyznaniu miejsca. Skok startowy: ze słupka lub z wody (styl grzbietowy - z wody).

7.Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenia do zawodów należy wydrukować - Załącznik nr 1, wypełnić i dostarczyć do dnia 22 października 2021r. na kasę mokrą w Aquaparku Kutno, bezpośrednio do trenerów Uczniowskiego Klubu Sportowego "Delfinek" w Kutnie lub przesłać na adres: [email protected] (przyjęcie zgłoszenia pocztą e-mail zostanie potwierdzone tą samą drogą). Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w dniu zawodów do organizatorów, w przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu. Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie https://www.facebook.com/events/2364399213691444?ref=newsfeedw dniu 24.10.2021r. Ewentualne skreślenia możliwe będą do dnia 23 października 2021 r. do godziny 15:00

8.Nagrody:

• medale za miejsca I-III

• dyplomy za miejsca I - VI

9. Program zawodów:

Dziewczęta Chłopcy

1 100m stylem zmiennym klasa III - V 2 100m stylem zmiennym klasa III - V

3 100m stylem zmiennym klasa VI - VIII 4 100m stylem zmiennym klasa VI - VIII

5 25m stylem motylkowym klasa III - V 6 25m stylem motylkowym klasa III - V

7 50m stylem motylkowym klasa VI - VIII 8 50m stylem motylkowym klasa VI - VIII

9 25m stylem dowolnym klasa I - II 10 25m stylem dowolnym klasa I - II

11 25m stylem dowolnym klasa III - IV 12 25m stylem dowolnym klasa III - IV

13 25m stylem grzbietowym klasa I - II 14 25m stylem grzbietowym klasa I - II

15 25m stylem grzbietowym klasa III - IV 16 25m stylem grzbietowym klasa III - IV

17 50m stylem dowolnym klasa V-VI 18 50m stylem dowolnym klasa V-VI

19 50m stylem dowolnym klasa VII-VIII 20 50m stylem dowolnym klasa VII-VIII

21 50m stylem grzbietowym klasa V-VI 22 50m stylem grzbietowym klasa V-VI

23 50m stylem grzbietowym klasa VII-VIII 24 50m stylem grzbietowym klasa VII-VIII

25 Mistrzostwa Szkół Podstawowych

sztafeta 6x 50m stylem dowolnym

(Szkoła może wystawić tylko 1 SZTAFETĘ!)

26 konkurencja rodzinna 2x25m z piłką - 2 członków rodziny płynie po 25m dowolnie wybranym przez siebie stylem pływackim tocząc po wodzie "przedmiot niespodziankę"

Zawodnik/zawodniczka ma prawo do dowolnej ilości startów w konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

10. Zasady finansowania:

- koszty organizacyjne pokrywa Urząd Miasto Kutno,

- koszty uczestnictwa pokrywa Urząd Miasta Kutno

- zawody są BEZPŁATNE

11. Kontakt z organizatorem zawodów

– Anna Szczepańska tel. 783-140-504

Rzeczy wartościowe zawodnicy zobowiązani są zabezpieczyć we własnym zakresie, należy również pamiętać

o prawidłowym zamknięciu szafek.

Załącznik nr 1

Nazwisko i imię:

Konkurencja Proszę zaznaczyć "x "

1. 100m stylem zmiennym klasa III - V

2. 100m stylem zmiennym klasa VI - VIII

3. 25m stylem motylkowym klasa III - V

4. 50m stylem motylkowym klasa VI - VIII

5. 25m stylem dowolnym klasa I - II

6. 25m stylem dowolnym klasa III - IV

7. 25m stylem grzbietowym klasa I - II

8. 25m stylem grzbietowym klasa III - IV

9. 50m stylem dowolnym klasa V-VI

10. 50m stylem dowolnym klasa VII-VIII

11. 50m stylem grzbietowym klasa V-VI

12. 50m stylem grzbietowym klasa VII-VIII

13. Konkurencja rodzinna

- proszę wpisać imiona i nazwiska Nazwisko i imię:

Nazwisko i imię:

14. Sztafeta 6x50 stylem dowolnym Szkoła:

Zawodnik/zawodniczka ma prawo do dowolnej ilości startów w konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA / OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNEGO W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZAWODACH PŁYWACKICH PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Ja niżej podpisana/y zawodnik / rodzic / opiekun prawny dziecka: ....................................................……………..…… (imię i nazwisko zawodnika imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy zawodników niepełnoletnich) Oświadczam/oświadczamy, że:

- Zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam moje dziecko, uczestnika zawodów, z treścią: „Procedury bezpieczeństwa w związku z Covid-19", zwanej dalej Procedurą. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wskazanych mi w Procedurze zasad związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim, że udział w zawodach mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych osoba z tymi oznakami zostanie objęta opieką służb medycznych.

- Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w wypadku wystąpienia widocznych oznak choroby u mnie / u mojego dziecka, nie zostanę / dziecko nie zostanie dopuszczone do zawodów, a o moim stanie / stanie zdrowia mojego dziecka powiadomione zostaną odpowiednie służby sanitarne. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatora zawodów o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej - choroby Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu w trakcie trwania zawodów.

- Oświadczam, że ja / moje dziecko / mój podopieczny (w przypadku zawodników niepełnoletnich): ani nikt z najbliższej rodziny wspólnie zamieszkującej ze mną / z moim dzieckiem, według mojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich 10 dni, nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2, zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na Covid-19. Nikt z członków najbliższej rodziny z którą zamieszkuję / zamieszkuje moje dziecko, nie przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg oddechowych. Stan mojego zdrowia / zdrowia mojego dziecka jest dobry – nie przejawiam / dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

- Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zawodach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce i na świecie (pandemia). zostałem poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie / zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin a w szczególności: zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV2, mimo wprowadzonych, a wynikających z przepisów prawa obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, zdaje sobie sprawę, iż w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u mnie / u mojego dziecka, jego rodziców, trenerów lub personelu obiektu, zajęcia zostaną zawieszone, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie obiektu oraz ich rodziny zostaną objęte postępowaniem epidemicznym, zdaję sobie sprawę, iż w przypadku zaobserwowania u mnie niepokojących objawów / u dziecka / osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. Do czasu odebrania dziecka opiekę sprawować nad nim będzie osoba wyznaczona. Oświadczam, iż dziecko nie jest/jest1 uczulone na środki dezynfekujące. (Jeżeli jest uczulone to należy wymienić alergeny: ……………………………………………..…………………………………..)

- Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie obiektu lub wystąpienia objawów na terenie obiektu skutkującymi sytuacjami opisanymi w dokumencie powyżej, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do Organizatora zawodów, obiektu oraz organu nadzorującego obiekt, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

- Zapoznałem się z klauzulą informacyjna RODO, która dostępna jest na stronie internetowej organizatorów.

-Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie

i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka w przestrzeni publicznej i w mediach.

.................................................................................................................

data i podpis zawodnika pełnoletniego data i podpis rodzica / opiekuna prawnego data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)