Reklama

Dołącz do drużyny TÖNSMEIER-eko

Opublikowano:
Autor:

Dołącz do drużyny TÖNSMEIER-eko - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia

„Dołącz do drużyny Tőnsmeier-eko”

Tӧnsmeier Centrum Sp. z o.o. i Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

zapraszają do Konkursu zbiórki makulatury, butelek typu PET, puszek aluminiowych, baterii i płyt CD w placówkach oświatowych.

Regulamin Konkursu

Organizator i czas trwania konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest spółka Tonsmeier Centrum Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117417, nr NIP: 775-000-05-16, kapitał zakładowy 3.721.800 zł, adres e-mail: www.toensmeier.pl

2. Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Regionu Kutnowskiego z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno. NIP: 775-199-31-52 wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod pozycją 91.

3. Operatorem logistycznym konkursu jest spółka Tӧnsmeier Centrum.

4. Konkurs jest organizowany na terenie gmin regionu kutnowskiego. Konkurs trwa od 1.09.2016 do 20 listopada 2016. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród nastąpi po zakończeniu zbiórki w dniu 16 grudnia 2016 roku.

5. Uczestnik – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja (placówki publiczne i niepubliczne).

6. Baterie - zużyte baterie i akumulatory przenośne. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, mogą być bez trudności przenoszone.

7. Płyty – zużyte płyty CD.

8. Makulatura – gazety, katalogi, periodyki, zeszyty, książki, tektura.

9. Puszki- puszki aluminiowe po napojach.

10. Butelki – butelki PET po napojach.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wypełnionej deklaracji uczestnictwa. Deklarację prosimy przesłać na adres: biuro@zgrk.pl

Zasady Konkursu:

1. Wszelkie informacje na temat konkursu będą zamieszone na stronach internetowych www.toensmeier.pl, www.zgrk.pl i profilu facebook spółki Tonsmeier Centrum.

Zasady konkursu zbiórki makulatury:

Makulatura zebrana będzie w dniu ustalonym przez placówkę, biorącą udział w konkursie;

zgromadzona makulatura będzie odebrana odpłatnie przez Tonsmeier Centrum Sp. Z o.o.. w Kutnie, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu telefonicznym ( tel. 254-29-87);

po zakończeniu zbiórki tj. do dnia 20 listopada br. Dyrektor lub opiekun prowadzący konkurs dokona oceny i przedstawi Związkowi Gmin Regionu Kutnowskiego protokół wg. wzoru:

Ogólna liczba makulatury zebrana w szkole - …………

Liczba uczniów w szkole - …………..

Kategoria „Najlepszy uczeń” / imię i nazwisko ucznia, który dostarczył/a najwięcej makulatury……….

Kategoria „Najlepsza klasa” / klasa, która zebrała najwięcej makulatury…………..

Informację prosimy przekazać najpóźniej do dnia 20 listopada br. na adres:

związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno, tel. 024/ 355-23-45 fax 024/355 23 44 e-mail: biuro@zgrk.pl

Zasady konkursu zbiórki puszek aluminiowych i butelek typu PET:

Zbieramy - butelki typu PET (po napojach) z segregacją na: białe, zielone, niebieskie oraz puszki aluminiowe do dnia 20 listopada br.

- Surowce zebrane będą w dniu ustalonym przez szkołę, biorącą udział w konkursie;

- Odbiorcą opakowań jest Tonsmeier Centrum Sp. Z o.o.. w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127 ( tel. 254-29-87). Po worki należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Tonsmeier Centrum.

3 sztuki worków – butelki PET;1 sztuka – puszki aluminiowe

- Zapełnione worki będą odbierane odpłatnie przez Tonsmeier Centrum Sp. Z o.o.. w Kutnie przez cały okres trwania zbiórki, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Możliwa jest wielokrotna wymiana zapełnionych worków podczas trwania zbiórki.

Po zakończeniu zbiórki Dyrektor lub opiekun prowadzący konkurs przedstawi Związkowi Gmin Regionu Kutnowskiego protokół konkursowy w następującej formie:

Ogólna liczba zebrana w szkole

- puszek aluminiowych – …………

- butelek typu PET – ………………

Liczba uczniów w szkole - …………

Kategoria „Najlepszy uczeń” / imię i nazwisko ucznia, który dostarczył/a najwięcej puszek aluminiowych……….

Kategoria „Najlepszy uczeń” / imię i nazwisko ucznia, który dostarczył/a najwięcej butelek typu PET……….

Informację prosimy przekazać najpóźniej do dnia 20 listopada br. na adres:

związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno, tel. 024/ 355-23-45 fax. 024/355 23 44 e-mail: biuro@zgrk.pl

Zasady konkursu zbiórki zużytych baterii i CD-ROMÓW:

- Zbiórce podlegają zużyte baterie i zużyte CD-ROMY, które będą gromadzone na terenie placówki biorącej udział w konkursie.

- Odbiorcą zebranych baterii i CD-ROMÓW jest, Tonsmeier Centrum Sp. Z o.o.. w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127 (tel. 024/ 254 29 87).

- Po zakończeniu zbiórki (tj. do dnia 20 listopada br.) Dyrektor placówki przedstawi Związkowi Gmin Regionu Kutnowskiego protokół:

1. Łączna ilość zebranych baterii i łączna ilość zebranych CD-ROMÓW

2. Liczba uczniów w szkole……

3. Kategoria „Najlepszy uczeń” / imiona i nazwiska uczniów, którzy dostarczyli najwięcej zużytych baterii i najwięcej zużytych CD-ROMÓW

Nagrody w konkursie i zasady ich przyznawania.

1. Kryterium nagradzania uczestników w konkursie jest jak największa zebrana masa odpadów.

2. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród nastąpi w dniu 16 grudnia 2016 roku.

3. Lista nagrodzonych klas zostanie umieszczona na stronach internetowych www.toensmeier.pl, www.zgrk.pl, oraz na profilu facebook spółki Tonsmeier Centrum.

4. W konkursie przyznane zostaną nagrody dla szkół, klas i uczniów z najlepszymi wynikami zbiórki.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników.

1. Dane uczestników przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

2. Administratorem danych udostępnianych przez uczestników konkursu są Organizatorzy.

3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych konkursu swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

Reklamacje.

1. Reklamacje odnoszące się do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od daty doręczenia pisma Organizatorowi.

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.

6. Decyzja Organizatora o przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik projektu zostanie poinformowany o decyzji w formie listu, wysłanego na adres podany w reklamacji, w terminie o którym mowa w ust. 4.

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.toensmeier.pl, www.zgrk.pl oraz w siedzibach organizatorów.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator skutecznie powiadomi Uczestników, drogą mailową i/lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

4. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę uczestnika na wiążącą treść niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora.

6. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Przywileje wynikające z uczestnictwa w konkursie zostają w takim przypadku anulowane.

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w naszych konkursach, zachętą niech będą dla Was wspaniałe nagrody i wkład jaki wnosicie w propagowanie zasad selektywnej zbiórki.

Kutno, 2016

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE