Reklama

Kutnowska firma doposaży okręt Marynarki Wojennej?! Złożyła jedyną ofertę

Opublikowano:
Autor:

Kutnowska firma doposaży okręt Marynarki Wojennej?! Złożyła jedyną ofertę - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Prawie 40 mln zł - na tyle swoje usługi wyceniła kutnowska firma Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o., która złożyła ofertę w przetargu na wykonanie prac zwią­zanych z utrzy­ma­niem w spraw­no­ści sys­temów arty­le­ryj­skich na pokła­dzie okrętu ORP Ślązak. Oferta złożona przez firmę z naszego miasta była jedyną, która wpłynęła. Nie oznacza to jednak, że wynik przetargu jest już przesądzony. Przeszkodą mogą okazać się bowiem możliwości budżetowe zamawiającego.

ORP Ślązak to polska korweta patrolowa zwodowana 2 lipca 2015 w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

2 kwietnia br. 1. Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła przetarg na dostawę części zamiennych oraz narzędzi specjalistycznych do armatzamontowanych na ORP ŚLĄZAK, opracowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie szkolenia wlatach 2020 - 2022. Część prac miało być pro­wa­dzo­nych w sie­dzi­bie wyko­nawcy, a pozo­stałe na tere­nie 1. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz na pokła­dzie okrętu. Obok ceny dru­gim kry­te­rium pod­le­ga­ją­cym oce­nie jest okres udzie­lo­nej gwa­ran­cji.

Otwarcie ofert ogłoszono 26 czerwca i - jak się okazuje - wpły­nęła tylko jedna. Złożyła ją właśnie kutnowska firma Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. I tutaj pojawia się problem.

Budżet zapla­no­wany na reali­za­cję usługi wynosi bowiem 29,6 mln zło­tych, nato­miast firma z Kutna życzy sobie 38,7 mln zł. Oznacza to, że w przy­padku braku możliwości zwięk­sze­nia budżetu, może to skut­ko­wać unie­waż­nie­niem postę­po­wa­nia.

Jak podaje zespół Badań i Analiz Militarnych, procedura ma cha­rak­ter przy­spie­szony, gdyż wystę­puje brak zabez­pie­cze­nia okrętu w narzędzia spe­cja­li­styczne, czę­ści zamienne, instruk­cje obsługi tech­nicz­nej armat oraz brak szko­leń człon­ków załogi w wyko­ny­wa­niu obsług tech­nicz­nych. Całość powo­duje obni­że­nie zdol­no­ści bojo­wej okrętu, a tym samym moż­li­wo­ści współ­pracy z jed­nost­kami NATO.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE