Reklama

List otwarty Związku Nauczycielstwa Polskiego

Opublikowano:
Autor:

List otwarty Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia List otwarty Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie do Rady Powiatu Kutnowskiego w związku z zaistniałą sytuacją w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.Szanowne Panie i Panowie Radni!Zarząd Oddziału Międzygminnego ZNP w Kutnie wyraża stanowczy protest wobec planów Zarządu Powiatu dotyczących wytycznych do organizacji roku szkolnego 2016/2017 w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.Z informacji uzyskanych przez Związek wynika, iż Zarząd Powiatu określił stany nowotworzonych klas I w nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 na 30 osobowe (dotychczas 27 osobowe), co w obliczu zmniejszającej się prognozowanej ilości absolwentów gimnazjów w roku 2016 spowoduje drastyczny spadek liczy klas pierwszych w stosunku do roku obecnego.

W zamyśle Zarządu Powiatu skutkami tych decyzji obarczone mają zostać:

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie,
 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie,
 3. Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kumie - Azorach,
 4. Zespół Szkół w Żychlinie,
Na bazie zebranych informacji oraz w oparciu o analizę danych zawartych w dokumencie „Strategia rozwoju oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2016-2020” uważamy, iż jedynym czynnikiem jakim kieruje się Zarząd Powiatu podejmując taką decyzję jest czynnik ekonomiczny pomijający szerokorozumiane dobro uczniów, rodziców, pracowników, społeczności lokalnej oraz lokalnego rynku pracy.

Związek ma świadomość, że stosownie do zapisu art. 5 ust.7 i art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący odpowiada za działalność szkół oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. W myśl przytoczonych aktów prawa do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły, a także wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykonywania przez nią zadań statutowych.

W wykonywaniu tych zadań samorządowi przyświecać musi nie tylko aspekt finansowy, ale przede wszystkim dobro społeczne. Inwestycje skierowane na zdobywanie wiedzy i samokształcenie przynoszą najwyższe stopy zwrotu.

W związku z powyższym w naszej ocenie:

 1. Utrzymanie decyzji o ograniczeniu naboru w ww. szkołach jest początkiem procesu ich wygaszania, a w konsekwencji likwidacji. Niweczeniem wieloletniego trudu uczniów i pracowników tych szkół, pracujących na ich sukcesy, pozycję w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Mamowanie potencjału ludzkiego i dydaktycznego, którego ewentualna odbudowa jest niezmiernie trudna, kosztowna i czasochłonna. Wobec uznania przez MEN szkolnictwa zawodowego za jeden z obszarów priorytetowych, wymagających wsparcia w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, działania Zarządu Powiatu uważamy za szkodliwe dla całego lokalnego sytemu oświaty i rynku pracy.
 2. Zmiany planowane przez władze Powiatu w sposób znaczny ograniczą ofertę edukacyjną szkół zawodowych, co w obliczu stałego i sukcesywnego wzrostu zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród gimnazjalistów (o 11% na przestrzeni 5 ostatnich latach w powiecie) jest zamiarem niezrozumiałym. Efektem tego będzie pogłębienie spadku % udział absolwentów gimnazjów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kutnowski. Uczniowie ci zasilą szkoły niepubliczne bądź wybiorą ofertę edukacyjną szkół z ościennych powiatów, pogłębiając tym samym skutki niżu demograficznego na terenie powiatu kutnowskiego. Znacznie ograniczona oferta nie będzie również atrakcyjna dla potencjalnych uczniów z powiatów sąsiednich.
 3. Klasy 30 osobowe to również spadek jakości kształcenia spowodowany brakiem indywidualizacji procesu kształcenia, pogorszeniem komfortu i higieny nauczania. Wyniki badań edukacyjnych jednoznacznie wskazują, że w dużych liczebnie klasach nauczyciel nie ma możliwości dostosowania form i metod pracy do potrzeb poszczególnych uczniów. Niewątpliwie taki stan rzeczy wpłynie negatywnie na osiągane przez uczniów wyniki zarówno w egzaminach maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 4. Z informacji zebranych przez ZNP wynika, iż fakt zmniejszenia naboru do klas I w roku szkolnym 2016/2017 grozi zwolnieniem 16 nauczycieli i ograniczeniem wymiaru zatrudnienia 19 kolejnym. Analizując strukturę zatrudnienia z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego, utratą pracy zagrożonych jest wielu specjalistów zaróumo z zakresu przedrniotów Ogólnokształcących jak i zawodowych. Na dzień 29 lutego br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie zarejestrowanych jest 34 bezrobotnych nauczycieli różnych specjalności i 11 pedagogów, a stopa bezrobocia w Powiecie Kutnowskim wynosi ok. 14% i jest jedną z najwyższych w województwie. Wiele wskazuje więc na to, że z dniem 1 września statystyki te znacznie się pogorszą. Dodatkowo zajdzie potrzeba wypłacenia zwalnianym nauczycielom 6 miesięcznych odpraw (art. 20 ust. 2 Katy Nauczyciela) lub wypłacania świadczeń z tymłu przeniesienia w stan nieczynny przez okres 6 miesięcy (an. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela), a więc poczynione przez powiat w tym zakresie oszczędności są minimalne.
 5. Pragniemy także zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat władze powiatu przeznaczyły znaczne pieniądze na gruntowne remonty i termomodernizacje szkół ze środków publicznych. Sam remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie kosztował 3.917101,64 zł. Fakt ten w kontekście de facto planów wygaszenia działającej w budynku przy ul. Kościuszki 11 placówki skłania do zadania pytania o dalsze losy pięknego zabytkowego budynku usytuowanego w centrum miasta. Działania wielu jednostek samorządu terytorialnego w kraju względem infrastruktury likwidowanych placówek (szczególnie tych w dobrym stanie technicznym i w atrakcyjnej lokalizacji) wskazują na partykularny interes zmierzający do przekazywania majątku w ręce prywatne.
 6. Bardzo ważnym elementem w ocenie działań Zarządu Powiatu jest w naszej ocenie nieuwzględnienie w swoich poczynaniach priorytetów oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, które rok 2015 ogłosiło "Rokiem szkół zawodowych". By sprostać wymogom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, kształcić zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców potrzebne są odpowiednie warunki lokalowe, dydaktyczne oraz odpowiednio przygotowana kadra specjalistów posiadająca doświadczenie w zakresie kształcenia.
W związku z powyższym zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 1. Chcąc utrzymać jakość nauczania, indywidualizację w procesie kształcenia oraz zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju nie należy zwiększać liczebności uczniów w klasach pierwszych (z 27 do 30).
 2. Aby powstrzymać zjawisko emigracji młodych mieszkańców Powiatu Kutnowskiego konieczne jest stworzenia im niezbędnych warunków do zdobywania wysokich i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji, które uzyskać mogą tylko dzięki szerokiej ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Należy wzmocnić pozycję Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dane statystyczne oraz wzrastająca liczba niepublicznych szkół kształcących osoby dorosłe pokazuje duży potencjał w zakresie kształcenia osób dorosłych. Skoordynowane z potrzebami pracodawców działania stwarzają możliwości tworzenia nowych kierunków, a tym samym utrzymania etatów pedagogicznych i dają niewątpliwą szansę na minimalizowanie skutków kadrowych niżu demograficznego. W naszej ocenie warunkiem rozwoju CKU jest ograniczenie możliwości ftmkcjonowania szkół niepublicznych w oparciu o bazę lokalową i dydaktyczną szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, jak również podjęcie zdecydowanych działań na rzecz rozszerzenia oferty edukacyjnej placówki z utworzenie w niej gimnazjum dla dorosłych włącznie.
 4. Wzmocnić działania na rzecz wprowadzania nowoczesnych fonn nauczania w tym e-learningu eliminującego ograniczenia związane z dojazdem na zajęcia z odległych miejscowości pozbawionych odpowiedniej obsługi komunikacji publicznej.
 5. Stworzyć W szkołach ponadgimnazjalnych spójny i profesjonalny system doradztwa zawodowego, zapewniający dostęp do kompleksowej informacji edukacyjno-zawodowej poprzez powiązanie informacji o ofercie szkół z danymi z rynku pracy. Zapewnienie środków na etaty dla doradców zawodowych i odpowiednie wsparcie merytoryczno - techniczne.
 6. Należy wziąć pod uwagę, że rok szkolny 2014/15 był „Rokiem szkoły zawodowców”, a w kolejnych latach na naprawę i rozwój szkohiictwa zawodowego jest przeznaczane około 900 milionów euro, co otworzy nowe możliwości finansowe.
 7. Uwzględnić fakt, że z miesiącu marcu Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy 0 dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. ZNP proponuje dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez JST, finansowaną w całości z budżetu państwa.
 8. Proponujemy również poszukanie oszczędności w wydatkach pozapłacowych, a może i w samym Starostwie.
Biorąc pod uwagę wymogi prawne związane z organizacją roku szkolnego 2016/2017 apelujemy po raz kolejny do władz powiatu o rzetelną debatę w powyższej sprawie z udziałem radnych powiatu, związków zawodowych, dyrektorów placówek, przedstawicieli nauczycieli, prasy, mediów w możliwie najbliższym czasie.

W przypadku nie podjęcia merytorycznych rozmów, Zarząd Oddziału Mrędzygminnego w Kutnie rozpocznie procedurę wejścia w spór zbiorowy z władzami Powiatu.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE