Reklama

Ogłoszenie RSM Pionier

Opublikowano:
Autor:

Ogłoszenie RSM Pionier - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw wraz ogrodzeniem terenu, oświetleniem i przyłączem wody przy ul. Armii Krajowej działki nr ewid. 1182/1, 1183, 1176/9 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2017r. Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, które można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21 ).

Termin realizacji robót do 30 kwietnia 2017 roku. Termin przeniesienia urządzeń zabawowych z innego placu zabaw do 31.01.2017 roku
Oferta winny zawierać:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1:
wartość robót netto + podatek VAT za wykonanie prac (materiały i urządzenia zapewnia wykonawca)
okres gwarancji – minimum 60 m-cy,
termin wykonania prac od –do.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, bądź aktualny wyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej określające prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem.
4. Aktualne (dotyczące okresu nie wcześniejszego niż 3 miesiące wstecz) zaświadczenie z
ZUS lub KRUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu składek (oryginały
bądź kserokopie potwierdzone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).
5. Kserokopię wpłaty wadium.
6. Dane techniczne poszczególnych urządzeń zabawowych i fitness wraz z certyfikatem zgodności z PN-EN;
7. Wizualizacja z opisem urządzenia oraz wizualizacja ogrodzenia.
8. Referencje dotyczące wykonywania w/w prac (min. 3 szt.) z okresu ostatnich trzech lat.
9. Oświadczenie – Załącznik nr 2.

Żądane dokumenty powinny być przedstawione na piśmie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.000,00 zł na rachunek bankowy nr Bank Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Oferentowi nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za okres związania ofertą. Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

Oferty w zaklejonych, opisanych kopertach („Przetarg – Budowa boiska”) należy składać w Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w biurze podawczym pok. nr 18 w Kutnie, w terminie do dnia 20 grudnia 2016r. do godz. 11.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2016r. o godz. 11.15

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub ograniczenia w dowolnym zakresie.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE