Reklama

Ogłoszenie RSM "Pionier"

Opublikowano:
Autor:

Ogłoszenie RSM "Pionier" - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 11.00.Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy Barlickiego 2 o pow. użytkowej 117,3 m2.

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). Minimalna kwota postąpienia wynosi 1 zł/m2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem w dziale księgowości pod numerem telefonu 24 3552611.Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 22 maja 2020 r., a dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

Przejmujący lokal użytkowy przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Zarząd ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Zamkniecie przetargu pisemnego bez dokonania wyboru najemcy nie wymaga podania przyczyny.

Oferta w przypadku lokalu użytkowego winna zawierać:

1. proponowaną cenę netto za m2,
2. kserokopię wpłaty wadium,
3. dane osoby na która będzie sporządzana umowa, nr telefonu, e-mail.

W przypadku wpłacenia wadium i odstąpienia od przetargu bądź odstąpienia od podpisania umowy w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i pozostaje na koncie Spółdzielni. Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy wadium zaliczone zostaje na poczet opłat za przedmiotowy lokal użytkowy. W przypadku przegrania przetargu wadium podlega zwrotowi. Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

Oferty w zaklejonych, opisanych („Lokal Użytkowy - Przetarg”) kopertach, należy wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych w siedzibie Spółdzielni przy ul. Staszica 21 do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nasta pi w dniu 25 maja o godzinie 11.00.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Załącznik – wzór umowy najmu
Z a r z ą d
Kutno dnia 13.05.2020 r.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych oferentów będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie z siedzibą przy ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;
2. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pionierkutno.pl, lub pod numerem telefonu: 602 745 827);
3. dane osobowe oferentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wybranym oferentem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym postępowaniem i wyczerpania możliwych postępowań kontrolnych wobec Spółdzielni w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych;
7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,
• niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Panu/Pani praw do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
8. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich niepodania Oferent nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu przetargowym.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
10. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE