Reklama

Reklama

Podsumowanie roku 2020 w Powiecie Kutnowskim

Opublikowano: 27 stycznia 2021 12:32
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Powiat Kutnowski udzielił wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, a wszystko to w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt został zrealizowany przez 5 domów pomocy społecznej z terenu powiatu kutnowskiego.

Reklama

 

Wsparcie zostało przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS,
zapewnienie możliwości noclegu dla personelu, poza miejscem zamieszkania oraz utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla mieszkańców i pracowników DPS
. – mówi wicestarosta kutnowski Marek Jędrzejczak

Przyznane środki finansowe to 1.245.612,50 zł w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 1.049.802,22 zł,

- ze środków budżetu państwa 195.810,28 zł.

 

,,Zdalna szkoła” i „Aktywna tablica” to dwa projekty wspierające szkoły z terenu powiatu. W ramach „Zdalnej szkoły” i otrzymanego grantu zakupiono 20 laptopów, 41 tabletów i 61 ruterów przenośnych dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie i nauczyciele z terenu powiatu kutnowskiego, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. – dodaje wicestarosta Marek Jędrzejczak

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o powierzenie grantu została zawarta w dniu 12 maja 2020 roku.

Całość zadania wyniosła 99.999,98 zł (w tym: dofinansowanie 99.999,98 zł, wkład własny 0,00 zł).

Aktywna tablica” to projekt zrealizowany w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne tj. 52 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia
i nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
6 głośników oraz 8 interaktywnych monitorów dotykowych.
Całkowity koszt realizacji zadania to 223.794,95 zł, z czego wartość wsparcia finansowego wyniosła 179.035,96 zł.

 

Aktywna tablica” szczegółowe informacje:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół

Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Kwota dotacji: 11.200,00 zł Kwota wkładu własnego: 2.800,00 zł

 

Branżowa Szkoła I stopnia

nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

im. dr. A. Troczewskiego

w Kutnie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

Technikum Zawodowe

nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

im. dr. A. Troczewskiego

w Kutnie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3

im. Wł. Grabskiego

w Kutnie

Kwota dotacji: 13.995,96 zł Kwota wkładu własnego: 3.498,99 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Kutnie - Azorach

w Zespole Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach

Kwota dotacji: 13.920,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.480,00 zł

 

Technikum Zawodowe

Nr 4 w Kutnie – Azorach

w Zespole Szkół Nr 4

im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach

Kwota dotacji: 13.920,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.480,00 zł

 

Technikum Elektroniczne im. Bohaterów Września 1939 roku w Zespole Szkół w Żychlinie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 roku w Zespole Szkół w Żychlinie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

Branżowa Szkoła Specjalna

I stopnia nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

VII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Kutnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2

w Kutnie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

Branżowa Szkoła Specjalna

I stopnia nr 7 w Kutnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie

Kwota dotacji: 14.000,00 zł Kwota wkładu własnego: 3.500,00 zł

 

RAZEM

Kwota dotacji: 179.035,96 zł 44.758,99 zł

Inwestycje

Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski” jest to droga powiatowa 2142E, której całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 932 032,25 zł, w tym środki zewnętrzne jakie pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych to 2 899 362,00 zł

Zakończono również budowę drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia na długości 1,5 km. Droga powstała przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego wyniosła 549 411 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej o konstrukcji jezdni – KR3, powierzchniowe odwodnienie drogi z wykorzystaniem istniejących rowów, wykonanie umocnionych poboczy, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, przebudowa istniejących zjazdów, budowa przepustów, remont przepustów, oczyszczenie rowów, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. – mówi Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Inwestycję wykonywało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

Całkowita wartość inwestycji to niemal 1 mln 98 tys. zł. przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania powiatowego w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostała kwota sfinansowana wspólnie z Gminą Kutno.

Wydział Drogownictwa w 2020 roku wykonał również poniższe prace ze środków własnych:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu masy bitumicznej na gorąco za kwotę 952.447,99 zł (15.120 m2) na remontowanych odcinkach drogi:

Szewce Owsiane - gr. gm. Bedlno; Krzyżanów – Żakowice, DK Nr 92 – Kotliska, Komadzyn – Wierzbie, Mnich - Raj - Skórzew – Marianka, Stanisławów- Mnich, Łanięta – Niedrzew, Niedrzew - Strzelce - Kozia Góra - Długołęka Przyzórz , Niedrzew – Głogowiec, Strzelce – Muchnice, Nowe, Wola Nowska - Zalesie - Jankowice – Głogowa, Dąbrowice – Mariopol, Dąbrowice-Augustopol, Dąbrowice- Liliopol- gr. woj. kuj.-pom.- Golskie, Dąbrowice – Baby, gr. miasta Kutno – Głogowiec, Gołębiewek Stary - Ryków; Rdutów - Imielno – Kołomia, Wożniaków - Stanisławów - Wysoka Wielka, Woźniaków, Wroczyny do gr gm. Kutno, Nowa Wieś - Strzegocin - gr. gm. Kutno, Strzegocin - Obidówek – Ktery, Ostrowy- Nowe Ostrowy, Ostrowy, Kutno ul. Zielona – Sieciechów, Żychlin – Kaczkowizna, Oporów- Drzewoszki-Dobrzelin, Dobrzelin ul. Jabłonkowa, Żychlin- Tretki- Grzybów, Żychlin – Grzybów, Zarębów – Balików, Śleszyn – Wydmuch, Śleszyn – Dobrzelin, Oporów - Swiechów – Jastrzębia, Wojszyce - Szewce Owsiane, Bedlno - Szewce Nadolne - Łęki Kościelne, Grabów - Zleszyn - Orłów Kolonia, Orłów Kolonia - Gosławice - Wola Kałkowa, Żeronice – Garbów, DK Nr 92 – Ernestynów, Plecka Dąbrowa – Wilkęsy, Wilkęsy – Antoniew, Emilianów - Dębowa Góra

 

Zakończono budowę POW w Kutnie, ul. Oporowska 27, gdzie całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 701 750,87 zł, w tym środki zewnętrzne jakie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej w wysokości 618 699,80 zł

Podsumowanie Wydziału Komunikacji i Transportu

Jak mówi Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu w roku 2020:

wydano 19394 decyzji o rejestracji pojazdów ( rejestracja czasowa i stała), 1130 decyzji demontaż pojazdu( kasacja), 234 komplety tablic tymczasowych. Zarejestrowano 15 szt. pojazdów elektrycznych ( w tym autobusy dla MZK), 31 pojazdów na tablicach indywidualnych. Wydano 260 szt. profesjonalnych dowodów. Zarejestrowano 10 szt. zabytkowych aut. 1824 wydanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i 7 międzynarodowych praw jazdy. 193. wydane wtórniki praw jazdy.

Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami:

- cofnięcie - 138

- zatrzymanie - 363

- przywrócenie - 66

- skierowania na kurs reedukacyjny - 111

- wymieniono 26 praw jazdy wydanych poza terytorium RP

- skierowano na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu 124 osoby, a 127 na badania lekarskie.

 

Powiat Kutnowski – linie autobusowe

Wniosek złożony był na 602 109,5 kilometrów

Planowana kwota dopłaty od Wojewody Łódzkiego na 2021 rok 1 806 328,50 zł przy 7 liniach komunikacyjnych.

Uruchomiliśmy 6 linii komunikacyjnych:

- Strzelce - Kutno p. Niedrzew, Gołębiew Nowy

- Strzelce - Kutno p. Przyzórz, Sójki

- Przyzórz - Kutno p. Oporów

- Dębowa Góra - Kutno p. Bedlno, Ernestynów

- Kutno - Krośniewice p. Wolę Pierową

- Kąty - Kutno p. Głogowiec, Łanięta

Przy tworzeniu tego projektu otrzymaliśmy wsparcie finansowe od samorządów gminnych na łączną kwotę 163 760,00 zł – mówi Członek Zarządu Powiatu Tomasz Walczewski

- Gmina Strzelce dofinansowała do kwoty 27 000,00 zł

- Gmina Oporów dofinansowała do kwoty 14 000,00 zł

- Gmina Bedlno dofinansowała do kwoty 10 760,00 zł

- Gmina Nowe Ostrowy dofinansowała do kwoty 67 000,00 zł

- Gmina Łanięta dofinansowała do kwoty 45 000,00 zł

Łączna planowana liczba kilometrów przy 6 liniach komunikacyjnych wyniesie 576 587,7 km rocznie bez linii Krośniewice Kutno p. Nowe. Planowana kwota dopłaty od Wojewody Łódzkiego 1 376 873,10 zł na 2021 rok. Liczba przystanków 140, liczba skomunikowanych miejscowości 86 w powiecie, blisko 200 km linii – dodaje Tomasz Walczewski

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE