Reklama

Zaproszenie na szkolenie

Opublikowano:
Autor:

Zaproszenie na szkolenie - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: CIT i PIT – Planowane zmiany na 2017 r. oraz najnowsza praktyka skarbowa po zmianach w przepisach od 2016 r.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Zmiany planowane i uchwalone na 2017 r.

1) Wprowadzenie obniżonej do 15% stawki CIT dla małych firm. Nowa stawka podatku ma dotyczyć małych podatników, których przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie oraz podatników rozpoczynających działalność.

2) Regulacje zapobiegające nieuczciwemu wykorzystywaniu obniżonej stawki CIT do 15%.

3) Uregulowania w sprawie ustalania przychodu w przypadku wnoszenia aportu do spółki – powiązanie z wartością rynkową, a nie z wartością nominalną.

4) Obniżenie z 15 000 EURO do 15 000 PLN limitu wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. W konsekwencji wpłynie to także na zmianę przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów, bowiem plany obejmują wprowadzenie zakazu uznawania za koszt podatkowy poniesionych wydatków opłaconych w całości gotówką powyżej 15 000 zł.

5) Przepisy o warunkach prowadzenia działalności innowacyjnej, a wprowadzenie zmian dotyczących odliczania od podstawy opodatkowania wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

6) Wprowadzenie opodatkowania w Polsce zakupu usług za granicą (pobór podatku u źródła) – czy przykładowo podatnik korzystający z usług za graniczą, np wynajmujący środki transportu lub maszyny (nawet wynajęcie w czasie podróży służbowej do Anglii samochodu osobowego od tamtejszego przedsiębiorstwa) lub korzystający np. z usług prawnych za granicą, będzie musiał uregulować stosowny podatek w Polsce ?

7) Uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów) uznawanych za osiągnięte na terytorium Polski, np. o dochody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu w ramach rynku giełdowego, w tym ze zbycia papierów i instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających.

8) Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą z otrzymanych przez nie dotacji (obecnie zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 updof).

9) Likwidacja ograniczenia 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców – tym samym powrót do zasad, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu

10) Wprowadzenie możliwości rozliczenia straty podatkowej w ciągu 15 lat podatkowych oraz zwiększenie limitu odpisu amortyzacyjnego do 10 tyś. zł,

11) Prace nad ustawą dotyczącą nowego podatku łączącego PIT oraz obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (składki na NFZ i ZUS).

12) Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych – co dalej w tej sprawie ?

13) Zmiany dotyczące tworzenia dokumentacji cen transferowych – charakterystyka zmian prawnych.

14) Opodatkowanie w Polsce przychodów ze zbycia udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce.

15) Ograniczenia w stosowaniu zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła, m.in. od odsetek i należności licencyjnych wyłącznie do rzeczywistych właścicieli..

16) Wprowadzenie warunków uzależniających neutralność podatkową transakcji wymiany udziałów, połączenia lub podziału spółek od czynnika uzasadnienia ekonomicznego tych transakcji. Skutki podatkowe w razie stwierdzenia, że transakcje te zostały przeprowadzone bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

17) Zmiany służące doprecyzowaniu przepisów o skutkach podatkowych związanych z podziałem spółki w przypadku, gdy żadne udziały spółki dzielonej nie są unicestwiane, a zmienia się ich wartość nominalna.

Wybrane ważne zagadnienia rozliczenia podatku dochodowych CIT i PIT po zmianach na 2016r. w kontekście ministerialnych interpretacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

1. Wprowadzenie w 2016 r. dwóch metod obowiązkowego korygowania kosztów i przychodów podatkowych w tym za lata minione, w związku z korektą faktury lub innego dokumentu.

2. Likwidacja obowiązujących od 2013 r. przepisów o zatorach płatniczych - uchylenie art. 15b ustawy o CIT (i odpowiedniego uregulowania PIT) dotyczącego tzw. korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie, a dotychczas dokonane rozliczenia podatkowe.

3. Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika, a problemy rozliczania przychodów i kosztów podatkowych w CIT i PIT- czy i jak podatnik może wykorzystać nową regułę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika do obrony kosztów podatkowych.

4. Koszty używania samochodów firmowych, w tym koszty paliwa w rozliczeniu CIT i PIT – co z kosztami, które dotyczą jazd prywatnych, szczególnie po zmianach od 2015 r. ?

5. Przychody pracownika z używania samochodu służbowego prywatnie – czy doliczać paliwo ?

6. Koszty podróży służbowych i oddelegowań oraz innych wyjazdów pracowników, a także pozostałych osób zatrudnionych przez podatnika.

Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników, – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. a praktyka skarbowa wskazana w interpretacjach resortowych.

WYKŁAD POPROWADZI

PAWEŁ RYBACZYK – DORADCA PODATKOWY

Prawnik, doradca podatkowy (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); praca zawodowa od 1995 r. ( początkowo w Ministerstwie Finansów a przez ostatnie 14 lat w spółkach doradztwa podatkowego); wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT i PIT.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zapewniamy serwis kawowy i lunch.

Termin: 27 października 2016r. godz. 9.00 – 15:00

Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Kutni

Kutno, ul. Wyszyńskiego 11, Sala Konferencyjna

Koszt: Firmy członkowskie – 300 zł/os

Firmy nieczłonkowskie – 370 zł/os

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z danej firmy udzielamy 10 % rabatu!

W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie załączonego Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go do Biura Izby faksem lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2016 roku.

Wszelkich informacji udzielają:

Wiesław Antoniak – Dyrektor Biura RIG w Kutnie;

Klaudia Wierzbicka – pracownik administracyjno-biurowy

Tel.: ( 024) 355-90-09

Fax.: (024) 355-80-08