Reklama

Ogłoszenie o przetargu

Opublikowano:
Autor:

Ogłoszenie o przetargu - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont schodów zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Wilcza 1 oraz Królowej Jadwigi 7 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2015r. Szczegółowy zakres prac określają projekty budowlane oraz przedmiary robót, które można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21 ).Termin realizacji robót sukcesywnie do 15 grudnia 2015 roku.

Oferta winny zawierać:
• cenę netto + podatek VAT za wykonanie prac na każdy budynek (materiały i urządzenia zapewnia wykonawca) oraz łączną wartość wykonania prac,
• daty wykonania prac od kiedy do kiedy,
• okres gwarancji – minimum 60 m-cy,
• aktualny odpis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, bądź aktualny wyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
• aktualne (dotyczące okresu nie wcześniejszego niż 3 miesiące wstecz) zaświadczenie z ZUS lub KRUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek (oryginały bądź kserokopie potwierdzone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty),
• kserokopię wpłaty wadium,
• referencje dotyczące wykonywania w/w prac ( min. 3 szt.) z okresu ostatnich trzech lat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.100,00- zł
na rachunek bankowy nr Bank Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.
Oferentowi nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za okres związania ofertą. Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.
Oferty w zaklejonych, opisanych kopertach („Remont schodów – Przetarg”) należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie, w terminie do dnia 18 września 2015r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2015r. o godz. 1115

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub ograniczenia w dowolnym zakresie.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE