Reklama

Reklama

Możesz zostać ławnikiem w kutnowskim sądzie. Szukają kandydatów: jakie warunki trzeba spełnić?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: poglądowe/archiwum KCI

Możesz zostać ławnikiem w kutnowskim sądzie. Szukają kandydatów: jakie warunki trzeba spełnić? - Zdjęcie główne

Możesz zostać ławnikiem w kutnowskim sądzie. Szukają kandydatów: jakie warunki trzeba spełnić? | foto poglądowe/archiwum KCI

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Chciałbyś poznać od kuchni przebieg rozpraw sądowych, mieć realny wpływ na ich rozstrzygnięcia, lecz nie masz wykształcenia prawniczego? Do 30 czerwca 2023 roku można zgłaszać kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kim jest ławnik sądowy? Kto może ubiegać się o tę funkcję?

Reklama

Instytucja ławnika, określona w Konstytucji RP, znajduje rozwinięcie w Prawie o ustroju sądów powszechnych. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają jedynie Konstytucji oraz innym ustawom. Ławnicy, postrzegani jako niezmiernie ważny element kontroli społecznej, mają za zadanie czuwać między innymi nad tym, aby wyroki, wydawane zgodnie z literą prawa, były także sprawiedliwe w odbiorze opinii publicznej. 

Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami. W odróżnieniu od sędziów, ławnik nie może jednak przewodniczyć rozprawie i naradzie, ani wykonywać czynności poza rozprawą. Ławnicy są częścią składu sędziowskiego, którzy mają takie same prawa przy rozstrzyganiu spraw jak sędzia zawodowy. Konstytucja i ustawy o sądownictwie określają, w jakich sprawach mogą brać udział ławnicy. Są to np. sprawy dotyczące zbrodni, rozwody, sprawy rodzinne oraz sprawy najwyższego szczebla, gdzie może paść wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. W zależności od sprawy sędziemu towarzyszy od dwóch do trzech ławników.

Rekompensata pieniężna dla ławników jest obliczana za jeden dzień pełnienia obowiązków i wynosi 2,64% podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Jest to ok. 60 zł za jeden dzień pełnienia funkcji w sądzie. Ławnikom przysługuje również zwrot na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w wysokości 0,25% podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
    jest nieskazitelnego charakteru,
    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:

    osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz w prokuraturze,
    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
    adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
    duchowni,
    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
    funkcjonariusze Służby Więziennej,
    radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno – zakładka„WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024 – 2027”  lub w pokoju 321 Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18.

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693).

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
    oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
    a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
    o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia złożonego przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis
lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji – koszty tej dokumentacji ponosi Skarb Państwa (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
a koszty opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną
do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta Kutno pod numerem telefonu (24) 253-11-10.

FORMULARZE DOKUMENTÓW DOSTĘPNE DO POBRANIA

- NA STRONIE BIP URZĘDU MIASTA KUTNO

- W POK. 321 Biuro Rady Miasta Kutno.

Przydatne linki i dokumenty do pobrania: 

Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - kliknij tutaj

Lista poparcia co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy - kliknij tutaj

- oświadczenie (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) - kliknij tutaj

- oświadczenie (władza rodzicielska) - kliknij tutaj

- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA - formularz dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - kliknij tutaj

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy