Reklama

XXII Sesja Rady Miasta, czyli zmiany na stanowisku skarbnika

Opublikowano:
Autor:

XXII Sesja Rady Miasta, czyli zmiany na stanowisku skarbnika - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia 26 kwietnia o godz. 10 odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Kutno. Jednym z punktów porządku obrad będzie zastąpienie dotychczasowego skarbnika miasta, Bożenę Śniadłę-Pasikowską przez Artura Kotlińskiego.Poniżej pełny porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Ogłoszenie wyników III edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna oraz wręczenie laureatce konkursu nagrody Prezydenta Miasta Kutno.
3.Informacja na temat realizacji „Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi za rok 2015”.
4.Informacja na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku.
5.Rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Kutno do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami Chopina, Łęczycką i Objazdową.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami Chopina, Łęczycką i Objazdową;
b)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy –Przedsiębiorstwa Budowlano-Inżynieryjnego MAVEX –Marek Michalski Kutno;
c)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy –PAR-KING s.c.;
d)wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie w obrębie Grunwald;
e)Regulaminu utrzymania czystości i porządku naterenie Miasta Kutno;
f)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
g)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
h)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
i)wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
j)metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat;
k)zmiany uchwały Nr XX/216/16 Rady Miasta Kutno w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno”;
l)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania „Amerykański sen w Kasprowiczu –warsztaty językowe, przybliżenie kultury USA mieszkańcom”;
ł)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania „Zielona przestrzeń szkolna w kutnowskim Ekonomiku”;
m)zmiany uchwały Nr V/78/15 Rady Miasta Kutno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno;
n)zmiany uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miasta Kutno w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska igospodarce wodnej;
o)zmiany uchwały Nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok;
p)udzielenia dotacji z budżetu Miasta Kutno z przeznaczeniem na realizowane w roku 2016 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Miasta Kutno, nie stanowiącym jego własności;
r)odwołaniaSkarbnika Miasta Kutno Pani Bożeny Śniadały –Pasikowskiej;
s)powołania Skarbnika Miasta Kutno Pana Artura Kotlińskiego.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 15 marca 2016 r.
10.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno z kontroli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kutnie (zatrudnienie, wskaźniki i perspektywy demograficzne, wyniki sprawdzianów po klasie szóstej za rok ubiegły).
11.Sprawy różne.
12.Zakończenie obrad.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE